Dossiers na Wob/Woo-verzoek Provincie Zuid-Holland

Beantwoording Woo-verzoek inzake ontwikkeling Zuidplaspolder het Vijfde Dorp

Op 22 juli 2022 is op grond van de Wet open overheid verzocht om informatie over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder het Vijfde Dorp. Aan derde belanghebbenden is om zienswijze gevraagd. Deze zijn ingediend. Ook heeft er interne afstemming plaatsgehad. Gelet op de omvang van het Woo-verzoek is met verzoeker afgesproken dat er twee deelbesluiten zullen volgen. Dit betreft het eerste deelbesluit.
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording WOO-verzoek Combister verbreding Delftse Schie

Beantwoording Woo-verzoek met betrekking tot bezwaar Verbreding Delftse Schie. De gevraagde documenten zijn aangetroffen. Derde belanghebbende is gevraagd of er bezwaar is tegen het verstrekken van de documenten, dat is niet ingediend. De documenten worden geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek vergunning watersportvereniging

Op 22 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de vergunning die is verleend aan Watersportvereniging Den Ouden Rhijn voor het innemen van ligplaatsen in de Oude Rijn. Het gevraagde document wordt geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over damherten in de Hoeksche Waard

Op 20 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar alle correspondentie vanaf 6 juni 2022 over de damherten in de Hoeksche Waard. De gevraagde informatie wordt geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 25
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Woo-verzoek betreffende bestemmingsplan Natuur- en businesspark Schieveen

Op 13 oktober 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van het bestemmingsplan Natuur- en businesspark Schieveen met bijbehorende bijlagen, goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten op 13 december 2005. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid (Woo) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek opdrachten en betalingen Shoot management inzake Rosse Stekelstaart

Op 8 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar contracten, opdrachten en betalingen aan Shoot Management B.V. Het betreft de bestrijding van de Rosse Stekelstaart. Er zijn elf documenten aangetroffen en deze worden geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over de aan te leggen wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven

Op 19 september 2022 is een verzoek ontvangen waarin informatie wordt opgevraagd over de aanleg van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven. Na afstemming met verzoeker worden eerst de documenten toegezonden die bij eerdere Woo-verzoeken over wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug openbaar zijn gemaakt. Vervolgens heeft met verzoeker een preciseringsgesprek plaatsgevonden. Aan de hand van dit gesprek wordt alsnog een aantal documenten geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rotonde N460 Ter Aar

Besluit op een verzoek om informatie over het ontwerp van de rotonde op de N460 in Ter Aar. Naar aanleiding van het verzoek wordt een drietal documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. De persoonsgegevens zijn in de documenten gelakt.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek ligplaats Kerkstraat Bodegraven

Op 8 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de verleende ontheffing voor een ligplaats, bestemd voor een boot aan de Kerkstraat in de gemeente Bodegraven. Het document wordt geanonimiseerd verstrekt aan verzoeker.
Besluit: 2022-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over communicatie en inkleuring stikstofkaarten

Op 28 juni 2022 is een Woo-verzoek ontvangen over de communicatie en inkleuring van stikstofkaarten. Er worden 23 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. Met verzoeker is een passende termijn afgesproken over de afdoening van het verzoek.
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Spuimondig West Zuidland

Op 5 augustus 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van het Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Spuimonding West te Zuidland. Het document is getoetst aan de criteria van de Wet open overheid en wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Naar aanleiding van een verzoek om informatie wordt een vergunning voor een ligplaats en steiger aan de Kerkstraat in Bodegraven openbaar gemaakt onder weglakking van persoonsgegevens. Het document wordt echter pas verstrekt na twee weken na bekendmaking van dit besluit. Indien er gedurende deze twee weken bezwaar wordt ingediend tegen de openbaarmaking van het document en gelijktijdig een verzoek om een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechtbank, wordt het document pas verstrekt na uitspraak van de voorzieningenrechter.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 28 juli 2022 hebben wij een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid ontvangen met betrekking tot de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen. In het verzoek wordt om openbaarmaking van zowel de aanvragen als rapportages afkomstig van de gemeente Brielle inzake een drietal projecten gevraagd. Naar aanleiding hiervan worden 25 documenten openbaar gemaakt. In de documenten zijn persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens gelakt.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek concessieovereenkomst personenvervoer over water Blue Amigo

Op 18 augustus 2022 is een Woo-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van de concessieovereenkomst voor personenvervoer over water die door de provincie is verleend aan Blue Amigo. Het document en bijbehorende bijlage zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid (Woo) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek stukken ingediende zienswijze afronding project Groendijck-Oost en beoogde zuidelijke uitbreiding

Op 20 juli 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle stukken met betrekking tot de in het voorjaar ingediende zienswijze van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ten aanzien van de afronding van het project Groendijck-Oost en de beoogde zuidelijke uitbreiding (ook wel Groendijck-Zuid genoemd). Het gaat om de zienswijze, brieven, besluitvormingsstukken, concepten, notities, eigen aantekeningen, verslagen (inclusief digitale overleggen), verslagen van stuurgroepen en emailberichten tussen provincie, gemeente en alle overige betrokken partijen. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit Project Verbreding Delftse Schie

Op 29 april 2022 is op grond van de Wet open overheid (Woo) een verzoek ontvangen van Wieringa Advocaten waarin verzocht wordt om informatie met betrekking tot het project 'Verbreding Delftse Schie' alsmede informatie met betrekking tot Zandhandel & Overslagbedrijf Van der Waal gevestigd aan de Schieweg te Delft. In reactie op het verzoek is besloten om de genoemde documenten gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 15 juni 2022 hebben wij een verzoek om informatie ontvangen. Het verzoek heeft betrekking op alle onderzoeksrapporten, methodieken en genomen beslissingen die ten grondslag liggen aan de natuurdoelanalyses voor Meijendel en Westerduinpark, voor zover deze documenten betrekking hebben op recreatie en recreatief autoverkeer. Naar aanleiding van het verzoek worden 16 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 23 juni 2022 hebben wij van de gemeente Alphen aan den Rijn een verzoek om informatie doorgestuurd gekregen met betrekking tot de herinrichting van de N209 - Dorpstraat in Hazerswoude dorp. Naar aanleiding van het verzoek worden 12 documenten openbaar gemaakt onder weglakking van persoonsgegevens.
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over damherten in de Hoeksche Waard

Op 3 juni 2022 is een woo-verzoek ontvangen waarin informatie wordt opgevraagd betreffende het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard. Alle correspondentie over dit onderwerp vanaf 29 maart 2022 t/m heden wordt door verzoeker opgevraagd. De gevraagde informatie wordt grotendeel en geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 23
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek subsidies -Stiplaw advocatenkantoor

Op 24 mei 2022 is een Woo-verzoek ontvangen betreffende een 26-tal subsidieaanvragen over de periode 1 januari 2020 tot datum Woo-verzoek. Gevraagde informatie wordt grotendeels geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording aanvullend Woo-verzoek Broekvelderbrug

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een wob-besluit met betrekking tot de aanleg van wachtplaatsen bij Broekvelderbrug te Bodegraven. Met de vertegenwoordiger van verzoeker is toegezegd dat een nader onderzoek verricht wordt naar mogelijke beschikbaarheid van aanvullende documenten die onder de reikwijdte van zijn oorspronkelijk wob-verzoek vallen. Dit nadere onderzoek heeft extra documenten opgeleverd, die grotendeels geanonimiseerd worden verstrekt.
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit aanvullend Woo-verzoek Norton Rose Fulbright Advocaten

Op 31 maart 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking is gevraagd van alle documenten en passages die niet binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek van 15 juli 2021 vallen. Inmiddels is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het verzoek is aangemerkt als een verzoek om informatie zoals bedoeld in de Woo. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Woo en daar waar nodig aan de Aanbestedingswet. De documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verslagen, e-mail- en sms-berichten warmtelinQ van 2018 tot heden

Op 7 juni 2022 is een Woo-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle verslagen van gesprekken die door of namens het college van GS van de Provincie Zuid-Holland of door de vertegenwoordigende ambtenaren zijn gevoerd over de warmteleiding Vlaardingen-Den Haag met (vertegenwoordigers van) het college van B&W van Den Haag en met de Gasunie c.q. haar bij de genoemde warmteleiding betrokken dochterondernemingen. Voorts wordt hetzelfde gevraagd ten aanzien van Eneco/Mitsubishi met betrekking tot WarmtelinQ (en hun voorgangers waaronder Leiding door het Midden). Het gaat ook om e-mail- en sms-berichten en betreft de periode van begin 2018 tot heden. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid. Meerdere documenten zijn reeds openbaar en een tiental documenten wordt geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidie Pontje t Waaltje Barendrecht

Op 20 juni 2022 is een Woo-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van de subsidiebeschikking met dossiernummer DOS-2021-0006270, inclusief de voorwaarden voor de subsidie, wat er gebeurt als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan en betreffende beraadslagingen van GS die tot het besluit hebben geleid. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid. Twee documenten zijn reeds openbaar en twee documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek wachtplaatsen Broekvelderbrug Bodegraven

Op 3 mei 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin verslagen van overleggen tussen de provincie en een ingenieursbureau worden opgevraagd. Het betreft de aanleg van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven. Bovendien wordt gevraagd naar de emailcorrespondentie tussen de provincie en het betreffende ingenieursbureau, eveneens over de wachtplaatsen bij deze brug. De informatie wordt opgevraagd over de periode van februari 2020 tot en met de datum van ontvangst van het Woo-verzoek. De emailcorrespondentie wordt grotendeels en geanonimiseerd verstrekt, verslagen van overleggen zijn niet bij de provincie aanwezig. Vanwege de beperkingen door Corona zijn er in deze periode geen fysieke overleggen geweest. Er is in die periode uitsluitend digitaal contact geweest tussen genoemde partijen, waarvan het resultaat is vastgelegd in emailberichten.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 18 mei 2022 is een verzoek om informatie op grond van de Woo ontvangen waarin om openbaarmaking van documenten wordt gevraagd waaruit het eigendom blijkt van een oeverconstructie langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van het verzoek worden 20 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. Persoonsgegevens en bepaalde financiŽle gegevens zijn met een beroep op de uitzonderingen van de Woo weggelakt.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

(Deel)besluit op verzoek om informatie

Op 26 april respectievelijk 10 mei zijn verzoeken om informatie ontvangen met betrekking tot de vergunningverlening van en handhaving bij twee asfaltcentrales. Naar aanleiding van dit verzoek worden verschillende documenten onder weglakking van persoonsgegevens openbaar gemaakt. Op grond van hun mandaat nemen de omgevingsdiensten een besluit over de overige documenten die vallen onder de reikwijdte van het verzoek en die bij hen berusten.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek betreffende geplande bouw pompstation WarmtelinQ Delft

De gemeente Delft heeft een verzoek om informatie gedeeltelijk naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland doorgezonden. Deze doorzending is op 28 april 2022 ontvangen en betreft alle vastgelegde informatie over de gehouden inspraak, informatie en overlegmomenten met stakeholders, belanghebbenden, omwonenden en inwoners van Delft met betrekking tot het project WarmtelinQ. De aangetroffen documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid. Een deel van de documenten is reeds openbaar, een aantal passages vallen buiten de reikwijdte van de Woo en een aantal documenten wordt openbaar gemaakt met uitzondering van persoonsgegevens. Tevens wordt een document in zijn geheel niet openbaar gemaakt omdat dit een processtuk betreft dat is uitgezonderd van het openbaarmakingsregime van de Woo.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 22 april is een verzoek om informatie ontvangen met betrekking tot de collectieve zuivering afvalwater gewasbeschermingsmiddelen Awzi Nieuwe Waterweg. Naar aanleiding van dit verzoek worden 9 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. De persoonsgegevens zijn op grond van artikel 5.1, tweede lid onder e van de Wet open overheid weggelakt.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over afschieten damherten Hoeksche Waard

Op 24 maart 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar alle correspondentie over de afschot van damherten in de Hoeksche Waard. Het betreft correspondentie die is gevoerd vanaf het moment dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in een procedure over het afschieten van de damherten. Deze uitspraak van de rechtbank was op 20 december 2021. Een aantal documenten wordt geanonimiseerd verstrekt en enkele documenten worden op basis van de uitzonderingsgronden van de Woo niet verstrekt.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 44
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit overzicht aantallen vuurwerkevenementen in 2019 per soort

Op 12 mei 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van een overzicht van vuurwerkevenementen, uitgevoerd in 2019, uitgedrukt in aantallen, waarbij de onderverdeling PSE indoor, PSE outdoor, consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk wordt gehanteerd. De door verzoekster gevraagde informatie is niet neergelegd in een bestaand document. Hoewel de Woo geen verplichting kent tot het vervaardigen van documenten, zijn wij verzoekster gedeeltelijk tegemoet gekomen in haar verzoek. Wij hebben een aantal relevante gegevens alsnog neergelegd in een overzicht, dat geheel openbaar is gemaakt. Hierbij is sprake van een andere verdeling, omdat wij de door verzoekster gevraagde onderverdeling niet hanteren.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek over verleende subsidies voor Natura 2000 gebied Meijendel

Op 21 april 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de aan Dunea N.V. en/of Nationaal Park Hollandse Duinen verstrekte subsidies sinds 2010 ten behoeve van het Natura 2000 gebied Meijendel. Het betreft een aanvulling op een eerder door verzoeker ingediend Wob-verzoek, dat op 20 april 2022 door de provincie is beantwoord. Er worden zeven documenten geanonimiseerd verstrekt en openbaar gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 26 april hebben we van de gemeente Rijswijk een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur doorgestuurd gekregen. In het verzoek wordt om openbaarmaking gevraagd van documenten met betrekking tot de toestand en onderhoud van de fietsbrug "De Oversteek" in Rijswijk. De gevraagde documenten worden openbaar gemaakt op grond van de Wet open overheid onder weglakking van persoonsgegevens.
Besluit: 2022-05-20 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit overzicht 2019-2022 inkomsten opcenten, uitgaven provinciale infra en co-financiering rijksinfra

Op 21 april 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om een overzicht wordt gevraagd over de periode 2019 tot en met 2022 met betrekking tot de inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting, uitgaven aan provinciale infrastructuur weg, spoor en water en uitgaven aan co-financiering van projecten van het ministerie van I&W in rijksinfrastructuur. Nu op 1 mei 2022 de Wet open overheid (Woo) in werking is getreden en deze wet de Wet openbaarheid van bestuur per dezelfde datum vervangt, is dit verzoek aangemerkt als een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Woo. Ten aanzien van de onderwerpen 1 en 2 worden twee documenten openbaar gemaakt. Ten aanzien van onderwerp 3 moet een document worden vervaardigd. Dit is een verplichting die de Woo niet kent en daarom wordt niet voldaan aan het verzoek.
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie

Op 31 januari 2022 hebben we een verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over woningbouw op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg, specifiek gericht op de 600 toegevoegde betaalbare woningen op die locatie. Naar aanleiding van dit verzoek worden documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek informatie Bloem- en Groencentrum Ouddorp van 1-1-2013 tot heden

Op 17 maart 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van documenten vanaf 1 januari 2013 tot heden met betrekking tot het Bloem- en Groencentrum aan de Dijkstelweg 28/28a te Ouddorp. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek over verleende subsidies voor het gebied Meijendel

Op 30 januari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de aan Dunea N.V. en/of Nationaal Park Hollandse Duinen verstrekte subsidies sinds 2010 ten behoeve van het Natura 2000 gebied Meijendel. De gevraagde documenten worden geanonimiseerd verstrekt. Een inventarislijst met een overzicht van deze documenten is aan het besluit toegevoegd.
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 33
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidie Huize Ivicke

Op 31 maart 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van een tweetal besluiten die ertoe strekken een subsidie te verlenen, dan wel vast te stellen ten behoeve van de restauratie van Huize Ivicke te Wassenaar. Er is een document met bijlage aangetroffen. Deze documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit personenvervoer over water

Op 5 januari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin gevraagd wordt om openbaarmaking van alle informatie met betrekking tot het personenvervoer over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden en binnen de Drechtsteden. GS hebben besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Ontwikkeling gebied ten oosten van Gouderak

Naar aanleiding van een Wob-verzoek van 27 december 2021 wordt de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt. Er zijn uitzonderingen of beperkingen zoals bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wob van toepassing.
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek betalingen en vergoedingen aan LTO

Op 25 januari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de vergoedingen en betalingen door de provincie Zuid-Holland over de periode 2000 tot en met 2022 aan de Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Verzoeker ontvangt een Excel schema met een overzicht van de vergoedingen en betalingen.
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek ontheffing-vergunning Ligplaatsen Oude Rijn

Op 7 februari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarbij de ontheffingen voor de aanleg van steigers en meerpalen langs de Oude Rijn ter hoogte van de dorpskernen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn worden opgevraagd. Verzoeker ontvangt deze ontheffingen geanonimiseerd, de persoonsgegevens zijn weggelakt.
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 15
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 18 januari 2022 hebben wij een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de aanbesteding van de concessie personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden. Naar aanleiding van het verzoek worden negen documenten openbaar gemaakt. Er zijn geen uitzonderingen of beperkingen zoals bedoeld in artikel 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 26
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek vergunning Ligplaats Oude Rijn

Op 8 februari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin de vergunning wordt opgevraagd, die is verleend voor het hebben van een steiger en een meerpaal in de Oude Rijn ter hoogte van Zwammerdam. De betreffende vergunning, die op grond van Omgevingsverordening Zuid-Holland is verleend op 4 augustus 2020, wordt geanonimiseerd aan verzoeker verstrekt. De persoonsgegevens zijn weggelakt.
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit tot actieve openbaarmaking Excellijst Shell-documenten

Naar aanleiding van een toezegging in de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen van 15 september 2021, hebben GS besloten tot openbaarmaking van de Excellijst Beleidsonderwerpen_Rdam_en pzh.xlsx uit 2019 met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. De Excellijst wordt niet eerder openbaar gemaakt dan 2 weken na publicatie in het Provinciaal blad, tenzij derde-belanghebbenden bezwaar maken tegen de openbaarmaking en een voorlopige voorziening hebben aangevraagd bij de Rechtbank. In het laatste geval vindt openbaarmaking plaats in overeenstemming met de uitspraak van de voorzieningenrechter.
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek wachtplaatsen bij Broekvelderbrug Bodegraven

Beantwoording Wob-verzoek waarin documenten worden opgevraagd over de realisatie van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven. Verzoeker heeft reeds documenten ontvangen die via twee eerdere wob-besluiten openbaar gemaakt zijn voor een ieder. Met dit besluit worden 17 documenten verstrekt die dateren van na de datum van de eerdere wob-besluiten, te weten vanaf 13 oktober 2022.
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 19
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek waarin gevraagd wordt naar wob-verzoeken over de Broekvelderbrug

In aanvulling op een Wob-verzoek over de aanleg van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven heeft verzoeker eveneens de documenten opgevraagd die behoren bij eerdere Wob-verzoeken over deze Broekvelderbrug. Het betreft twee verzoeken met de daarbij behorende besluiten en procedurebrieven. Deze worden geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-01-17 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek

Op 20 december 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin informatie wordt opgevraagd over het advies van de provincie aan de gemeente Oegstgeest met betrekking tot de bouw van 44 woningen in de vrijwaringszone van de Oude Rijn in de gemeente Oegstgeest en het aanpassen van de oevervorm. Het verzoek wordt gedeeltelijk afwezen omdat geen advies is verstrekt. Wel wordt een door ons verleende vergunning voor het aanpassen van de damwand terplaatse geanonimiseerd openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording wob-verzoek mbt natuuronderzoek Huize Bijdorp Voorschoten

Het beknopt vegetatie-onderzoek Huize Bijdorp te Voorschoten, dat is opgesteld door het onderzoeksbureau Van der Goes en Groot, wordt geanonimiseerd verstrekt aan Wob-verzoeker. Het betreft een onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd.
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek participatietraject Luchthavenbesluit

Op 5 oktober 2021 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle informatie in de ruimste zin des woords over het participatietraject met betrekking tot het Luchthavenbesluit. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur en worden geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording wob-verzoek damherten Hoeksche Waard

Beantwoording van een Wob-verzoek waarin gevraagd wordt om informatie over de afschot van damherten in de Hoeksche Waard. Het betreft documenten waarin telling van het afschot en de telling van de roedel damherten in voor komen. Bovendien is gevraagd naar alle correspondentie die over de afschot heeft plaatsgevonden vanaf het moment dat de afschot na rechterlijke uitspraak is gestopt. Gegevens over de telling zijn niet in het bezit van de provincie, wob-verzoeker wordt hiervoor doorverwezen naar de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Correspondentie over de afschot wordt geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 28
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieverlening Wayland

Op 14 september 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de subsidieverlening aan Wayland Energy B.V., inclusief de wijzigingen daarvan. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Personenvervoer over Water

Op 26 juli 2021 is een Wob-verzoek ingediend over de concessieopdracht personenvervoer over water Dordrecht - Rotterdam. Het Wob-verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd en de documenten zijn deels openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek

Op 12 augustus 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin documenten uit de MIT- R&D subsidies van Maritime Medical Applications B.V. van de jaren 2017 tot en met 2021 worden opgevraagd. De documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt. Eťn document wordt geweigerd omdat het in zijn geheel uit vertrouwelijk bedrijfs-en fabricagegegevens bestaat.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek MIT-subsidie Applied Nanolayers B.V.

Op 12 augustust 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van documenten uit het R&D MIT subsidiedossier Grafeen vensters; productie en integratie van grafeenvensters. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier