Convenanten Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn En Sport

Landelijke afspraken over het thuis laten staan van Wmo-hulpmiddelen bij een verhuizing naar een Wlz-zorginstelling

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Dit document beschrijft de afspraken over het thuis laten staan van hulpmiddelen die verstrekt zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) bij een verhuizing naar een Wlz-zorginstelling. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Onderdeel van Aanbiedingsbrief stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 VWS.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verklaring tot instemming met verlenging looptijd 3e Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

[Gepubliceerd: 2022-11-08] De partijen bij het 3e Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek hebben besloten om de looptijd van dit convenant te verlengen tot en met 6 december 2023.
Besluit: 2022-11-08 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Per Saldo en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2023.
Besluit: 2022-07-30 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Bevorderen continu´teit jeugdhulp

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Convenant tussen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) over het bevorderen van de continu´teit van jeugdhulp.
Besluit: 2021-07-06 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Bestand: bestuursovereenkomst-programma-nationale-rioolwatermonitoring.pdf
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst van deelnemende landen aan Nutri-Score

[Gepubliceerd: 2021-02-12] Engelstalige overeenkomst van landen die samenwerken aan het voedselkeuzelogo Nutri-Score.
Besluit: 2021-02-12 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Versterking Testketen Corona

[Gepubliceerd: 2021-01-13] Afspraken tussen minister De Jonge, de GGDen en GGD GHOR Nederland over de samenwerking rond het testen op het coronavirus.
Besluit: 2021-01-11 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursakkoord Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling Caribisch Nederland 2021-2024

[Gepubliceerd: 2022-02-25] In dit bestuursakkoord staan de ambities, prioriteiten, samenwerking en afspraken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland.
Besluit: 2020-12-13 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch-generalistische zorg voor mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2021-01-13] Afspraken tussen belangenorganisaties in de zorg voor het organiseren van randvoorwaarden en het faciliteren van zorgverleners om de kwaliteit en toegankelijkheid van de medisch-generalistische zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.
Besluit: 2020-10-28 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst ondertekenaars Pact voor de Ouderenzorg

[Gepubliceerd: 2018-10-08] Samen met deze partijen tekende minister De Jonge op 8 maart 2018 het Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om de zorg en ondersteuning aan ouderen te verbeteren. Daarbij gaat het om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.
Besluit: 2019-09-17 ouderenzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Addendum bij bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Aanvulling op de bestuurlijke afspraken over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De afspraken gaan over de 5-minutendeclaratie. Voor enkele andere onderwerpen zijn afspraken gemaakt hoe hieraan verder gewerkt wordt.
Besluit: 2019-07-01 ouderenzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Saba

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Afspraken tussen Saba en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.
Besluit: 2019-06-10 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

[Gepubliceerd: 2019-06-21] Afspraken tussen partijen betrokken bij medisch-specialistische zorg over de gewenste ontwikkelingen voor de periode tot en met 2022.
Besluit: 2019-06-03 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring in het kader van de opleiding tot huisarts op Bonaire

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Afspraken tussen Nederland en Bonaire om ervoor te zorgen dat per 2020 een deel van de huisartsopleiding op Bonaire wordt georganiseerd.
Besluit: 2019-05-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Bonaire

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Afspraken tussen Bonaire en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.
Besluit: 2019-05-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Afspraken tussen Sint Eustatius en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.
Besluit: 2019-05-13 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publieksversie Nationaal Preventieakkoord

[Gepubliceerd: 2018-11-23] Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.
Besluit: 2018-11-23 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nationaal Preventieakkoord

[Gepubliceerd: 2018-11-23] Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.
Besluit: 2018-11-22 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Actieplan ambulancezorg

[Gepubliceerd: 2018-11-12] Afspraken tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland om de toenemende druk op de ambulancezorg het hoofd te bieden.
Besluit: 2018-11-11 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022

[Gepubliceerd: 2018-11-12] Nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2019 tot en met 2021.
Besluit: 2018-11-11 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wetsartikelen Verdrag van Istanbul

[Gepubliceerd: 2018-09-06] Bijlage bij de rapportage over het de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul.
Besluit: 2018-08-31 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022

[Gepubliceerd: 2018-07-11] Afspraken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg tussen de Landelijke Huisartsenvereniging, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg), Patintenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de minister voor Medische Zorg en Sport.
Besluit: 2018-07-10 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant passend vervoer voor personen met verward gedrag - Provincie Drenthe

[Gepubliceerd: 2018-07-02] Afspraken over het vervoer van personen met verward gedrag in de provincie Drenthe.
Besluit: 2018-07-01 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant passend vervoer voor personen met verward gedrag - Provincie Friesland

[Gepubliceerd: 2018-07-02] Afspraken over het vervoer van personen met verward gedrag in de provincie Friesland.
Besluit: 2018-07-01 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022

[Gepubliceerd: 2018-06-29] Bestand: onderhandelaarsakkoord-huisartsenzorg-2019-t-m-2022.pdf
Besluit: 2018-06-28 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nationaal Sportakkoord - Sport verenigt Nederland

[Gepubliceerd: 2018-06-27] Doel van het sportakkoord is om de organisatie en financin van de sport toekomstbestendig te maken. En er daarbij voor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.
Besluit: 2018-06-25 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

[Gepubliceerd: 2018-06-06] Minister Hugo de Jonge (VWS) en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.
Besluit: 2018-06-06 ouderenzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Health Deal Academy Het Dorp

[Gepubliceerd: 2017-01-30] Health Deal langdurige zorg gaat over de ontwikkeling en de inzet van nieuwe technologie voor mensen met een beperking. Publieke en private partijen slaan de handen ineen, waardoor innovatieve n kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden. Dat doen de partijen samen met Academy Het Dorp, opgericht door Siza.
Besluit: 2017-01-30 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Health Deal: Chronische pijn

[Gepubliceerd: 2017-01-24] Bestand: Convenant-Health-Deal-Chronische-Pijn.pdf
Besluit: 2017-01-24 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Health deal: De ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie

[Gepubliceerd: 2017-01-24] Bestand: Health deal decision support_final_v2.pdf
Besluit: 2017-01-24 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg

[Gepubliceerd: 2016-10-24] Bestand: convenant-inzet-onafhankelijk-deskundige-arts-bij-signalen-en-verdenkingen-van-fraude-in-de-zorg.pdf
Besluit: 2016-10-25 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant voorwaardelijke toelating Fampyra tot basispakket

[Gepubliceerd: 2018-05-30] In dit convenant staan de afspraken voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket van Fampyra (fampridine) voor de behandeling van MS-patinten met een beperkt loopvermogen.
Besluit: 2015-10-18 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine

[Gepubliceerd: 2015-08-31] Bestand: convention-for-the-protection-of-human-rights-and-dignity-of-the-human-being-with-regard-to-the-application-of-biology-and-medicine.pdf
Besluit: 2015-09-01 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorkomen of beperken herhaalde insleep van exotische muggen bij bedrijven die handelen in gebruikte banden

[Gepubliceerd: 2015-06-25] Bestand: convenant-voorkomen-of-beperken-van-herhaalde-insleep-van-exotische-muggen-bij-bedrijven-die-handelen-in-gebruike-banden.pdf
Besluit: 2015-06-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorbeeldovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener

[Gepubliceerd: 2015-03-17] Voorbeeldovereenkomst Zelfstandigen thuiszorg in natura. Deze voorbeeldovereenkomst is opgesteld door belangenbehartigers BTN en FNV Zelfstandigen.
Besluit: 2014-10-10 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant inzake het Amsterdam UEFA EURO 2020 bid

[Gepubliceerd: 2014-06-29] Bestand: convenant-inzake-het-amsterdam-uefa-euro-2020-bid.pdf Onderdeel van Aanbiedingsbrief bij Convenant inzake het Amsterdam UEFA EURO 2020 bid.
Besluit: 2014-06-30 recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Werkafspraken transitie Hervorming Langdurige Zorg; een gezamenlijk management van de veranderingen

[Gepubliceerd: 2014-03-27] Werkafspraken over de transitie Hervorming Langdurige Zorg, met:
Besluit: 2014-03-28 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging

[Gepubliceerd: 2014-03-27] Onderhandelaarsresultaat met de partijen:
Besluit: 2014-03-28 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en India op het gebied van Gezondheidszorg

[Gepubliceerd: 2014-03-26] Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief Verslag werkbezoek minister Schippers aan India.
Besluit: 2014-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en India op het gebied van Sport

[Gepubliceerd: 2014-03-26] Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief Verslag werkbezoek minister Schippers aan India.
Besluit: 2014-01-30 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Akkoord verbetering productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker

[Gepubliceerd: 2014-01-22] Dit akkoord heeft tot doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorien (suiker en (verzadigd) vet) in producten. Onderdeel van Kamerbrief over akkoord verbetering productsamenstelling zout, vet, suiker.
Besluit: 2014-01-23 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Principe - Achterhoekakkoord

[Gepubliceerd: 2013-11-14] Overeenkomst over de overname van (ontslagen) Sensire-medewerkers rond de huishoudelijke verzorging in 2014 in zeven gemeenten in de Achterhoek
Besluit: 2013-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant huisartsenzorg 2012/2013

[Gepubliceerd: 2012-06-21] Akkoord tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de huisartsenzorg. Afspraken zijn gemaakt over onder andere zorg in de buurt, het voorschrijven van medicijnen en het omgaan met financile overschrijdingen. Onderdeel van Kamerbrief over convenant met Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Besluit: 2012-06-22 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

[Gepubliceerd: 2011-12-22] In opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dit convenant opgesteld. Dit Convenant Medische Technologie wordt mede onderschreven door Revalidatie Nederland (RN). Deze integrale bekrachtiging is een logisch vervolg op eerdere documenten over medische technologie zoals de NVZ Praktijkgidsen, de Leidraad Medische Technologie van de Orde van Medisch Specialisten en de Staat van de Gezondheidszorg 2008 (SGZ2008) van de IGZ.
Besluit: 2011-12-23 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene garanties

[Gepubliceerd: 2011-12-20] Minister Schippers (VWS) heeft de herziene garanties via de KNVB aan de UEFA gestuurd. De garanties hebben betrekking op de aanwijzing van Amsterdam door de UEFA als speelstad van de finale van de Europa League 2013. Onderdeel van Kamerbrief garanties Europa League 2013.
Besluit: 2011-12-19 recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoofdlijnenakkoord kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

[Gepubliceerd: 2011-07-04] Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een beheerste kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg.
Besluit: 2011-07-04 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant bekostiging vrij gevestigd specialisten 2012-2014

[Gepubliceerd: 2011-06-07] Afspraken tussen de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de bekostiging van vrij gevestigd medisch specialisten in de periode 2012-2014. Onderdeel van Kamerbrief overeenkomst bekostiging vrij gevestigd specialisten 2012-2014.
Besluit: 2011-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring Preventie dwang in de GGZ

[Gepubliceerd: 2011-02-02] Bestand: cz-3039397b.pdf
Besluit: 2011-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderhandelingsresultaat. Hoofdlijnen bekostiging vrij gevestigd medisch specialisten transitie 2012-2014

[Gepubliceerd: 2010-12-14] Afspraken tussen de Orde van Medisch Specialisten, De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het Ministerie van VWS. Onderdeel van Bekostiging Medisch Specialisten.
Besluit: 2010-12-15 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier