Convenanten Ministerie Van Infrastructuur En Waterstaat

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Publicatie in de Staatscourant van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het gaat om een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten. Onderdeel van Kamerbrief over ondertekening Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bilaterale Intentieverklaring met betrekking tot de verbetering van het (kort-) grensoverschrijdend passagiers spoorvervoer tussen Belgi en Nederland en de ontwikkeling van het (internationale) goederenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-06-08] Bilateriale ministerile verklaring van 19 april 2022. De bevat afspraken tussen Nederlandse en Belgische bewindspersonen over het grensoverschrijdende spoovervoer tussen Nederland en Belgi.
Besluit: 2022-06-08 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum of cooperation between the Ministry of Infrastructure of the Republic of Poland and the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands

[Gepubliceerd: 2022-05-17] Overeenkomst tussen Nederland en Polen voor samenwerking op het gebied van internationaal personenvervoer en goederenvervoer per spoor.
Besluit: 2022-05-17 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst over grensoverschrijdende verkeer van langere en zwaardere voertuigen en voertuigcombinaties

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Overeenkomst tussen Duitsland en Nederland over technische afspraken omtrent het grensoverschrijdende verkeer van langere en zwaardere voertuigen (LZV's) en voertuigcombinaties tussen Duitsland en Nederland.
Besluit: 2021-09-24 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst met NAM zandsuppletie

[Gepubliceerd: 2021-06-23] Het document bevat een kopie van een overeenkomst tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over aardgaswinning en aanvulling van zand (suppleties) in de Waddenzee. De overeenkomst ging in op 1 januari 2007.
Besluit: 2021-06-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst met Frisia Zout extra zandsuppletie

[Gepubliceerd: 2021-06-23] Het document bevat een kopie van een overeenkomst tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en Frisia Zout over de winning van zout en zandsuppleties (aanvullingen) in de Waddenzee.
Besluit: 2021-06-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen naar de top in veiligheid

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Het document bevat het Convenant Safety Delta Nederland (SDN) voor samenwerking tussen (petro)chemische industrie, wetenschap en overheid.
Besluit: 2020-10-05 wonen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025

[Gepubliceerd: 2020-07-09] Het convenant richt zich op bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie rond sociale veiligheid in het openbaar vervoer.
Besluit: 2020-07-09 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Schone Lucht Akkoord

[Gepubliceerd: 2020-01-13] Minister Van Veldhoven ondertekent samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken.
Besluit: 2020-01-13 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Stint

[Gepubliceerd: 2019-07-10] Bestand: convenant-stint.pdf
Besluit: 2019-07-10 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Raamovereenkomst Verpakkingen

[Gepubliceerd: 2018-06-25] Bestand: Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Raamovereenkomst Verpakkingen 18 juni 2018.pdf
Besluit: 2018-06-25 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

City Deal Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

[Gepubliceerd: 2018-02-06] In zeven steden worden de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelautos. Dat is het doel van de City Deal die staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maandag 5 januari sloot met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn. De Deal leidt tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem n meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.
Besluit: 2018-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kustpact

[Gepubliceerd: 2017-02-21] Bestand: kustpact.pdf
Besluit: 2017-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations

[Gepubliceerd: 2016-12-20] Het convenant bevat een akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met verschillende partijen over fietsparkeren bij stations. Het betreft een akkoord met NS, ProRail, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregios, Fietsersbond, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), ANWB en Rover.
Besluit: 2016-12-20 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Multilaterale verklaring

[Gepubliceerd: 2016-06-22] Engelstalige verklaring van de ministers van Duitsland, Luxemburg, Belgi en Nederland over grensoverschrijdend treinverkeer tussen deze landen.
Besluit: 2016-06-23 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ministersverklaring spoorgoederencorridor

[Gepubliceerd: 2016-06-22] Engelstalige verklaring van de ministers van Duitsland, Luxemburg, Belgi en Nederland over grensoverschrijdende goederenspoorverbindingen tussen deze landen.
Besluit: 2016-06-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verklaring met BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2016-06-22] Bilaterale ministeriŽle verklaring tussen BelgiŽ en Nederland. Het betreft de verbetering van het (kort-)grensoverschrijdend spoorvervoer tussen BelgiŽ en Nederland.
Besluit: 2016-06-23 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verklaring Spoorwegsector

[Gepubliceerd: 2016-06-23] Engelstalig document over de verklaring van de Spoorwegsector over internationaal goederentreinverkeer.
Besluit: 2016-06-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018

[Gepubliceerd: 2016-05-22] Het convenant is een vervolg op het 1e convenant reduceren risico vogelaanvaringen uit 2012. Het bevat aanvullende maatregelen.
Besluit: 2016-05-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst Green Deal Scheepsafvalketen

[Gepubliceerd: 2014-09-09] Overeenkomst over scheepsafval, op 10 september 2014 ondertekend door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, de havenbedrijven en overige organisaties. Onderdeel van Kamerbrief over de Green Deal Scheepsafvalketen.
Besluit: 2014-09-10 waterbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland - N14

[Gepubliceerd: 2013-09-25] Bestand: startbeslissing-verbreding-a4-vlietland-n14.pdf
Besluit: 2013-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuurlijke overeenkomst Rijnlandroute

[Gepubliceerd: 2013-09-25] Bestand: bestuurlijke-overeenkomst-rijnlandroute.pdf
Besluit: 2013-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Prestatie Gericht Onderhoud Spoor in Nederland - naar een toekomstbestendig model

[Gepubliceerd: 2013-09-05] Bestand: convenant-prestatie-gericht-onderhoud-spoor-in-nederland-naar-een-toekomstbestendig-model.pdf
Besluit: 2013-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Declaration on unified Railway Law

[Gepubliceerd: 2013-04-21] Bestand: declaration-on-unified-railway-law.pdf Onderdeel van Ministersverklaring unified railway law..
Besluit: 2013-04-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum van overeenstemming tussen het departement van huisvesting en stadsontwikkeling van de VS en het ministerie van IenM

[Gepubliceerd: 2013-03-03] Bestand: memorandum-of-understanding-us-hud-nl.pdf
Besluit: 2013-03-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst versneld onderwerken graanresten

[Gepubliceerd: 2012-11-22] Op basis van artikel 3.3 van het Convenant Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol is in juli 2012 een overeenkomst gesloten tussen een groot aantal agrarische ondernemers in de Haarlemmermeer rond Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze overeenkomst is gesloten om de graanresten die na de oogst op het land blijven liggen, binnen 48 uur zodanig onder te werken dat ganzen op deze percelen geen voedsel meer kunnen vinden. De overeenkomst is gesloten voor zes oogstseizoenen.
Besluit: 2012-11-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursovereenkomst ZuidasDok

[Gepubliceerd: 2012-07-24] Bestand: bestuursovereenkomst-zuidasdok.pdf
Besluit: 2012-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant warme-BLEVE-vrij (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) samenstellen en rijden van treinen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

Besluit: 2012-07-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Raamovereenkomst tussen IenM, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022

[Gepubliceerd: 2012-06-28] Bestand: lp-i-m-0000002284.pdf
Besluit: 2012-06-29 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant aanpak leegstand kantoren

[Gepubliceerd: 2012-06-26] Bestand: convenant-aanpak-leegstand-kantoren.pdf
Besluit: 2012-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Green deal verduurzaming zwembaden

[Gepubliceerd: 2012-05-22] Afspraak tussen de Rijksoverheid en de zwembadensector over verduurzaming van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door biogas in te zetten voor de verwarming van zwembaden.
Besluit: 2012-05-30 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursovereenkomst Minister en Stadsregio Amsterdam over aanbesteding stadsvervoer

[Gepubliceerd: 2012-04-16] Bestand: lp-i-m-0000001961.pdf Onderdeel van Stand van zaken aanbestedingen openbaar vervoer in de G3.
Besluit: 2012-04-17 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant CO2 emissieruimte binnen het CO2 sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013 - 2020

[Gepubliceerd: 2012-01-31] Bestand: lp-i-m-0000001623.pdf Onderdeel van C02-convenant glastuinbouw.
Besluit: 2012-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk

[Gepubliceerd: 2011-12-22] Bestand: lp-i-m-0000001535.pdf
Besluit: 2011-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas

[Gepubliceerd: 2011-11-09] In deze bestuursovereenkomst staan afspraken die staatssecretaris Atsma (IenM) met de provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei heeft gemaakt over waterveiligheid Maas. Onderdeel van Kamerbrief over bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas.
Besluit: 2011-11-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant ihkv het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenneinstallaties voor mobiele communicatie

[Gepubliceerd: 2010-10-05] Op 28 september 2010 is een herzien Convenant voor vergunningvrije antennes ondertekend door KPN, Vodafone, T-Mobile, Ziggo4 (Ziggo en UPC), Tele2, VNG, de minister van VROM en de minister van EZ.
Besluit: 2010-09-28 netwerken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verklaring beindiging Antenneconvenant ihkv het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenneinstallaties voor mobiele communicatie, opgemaakt en inwerkinggetreden 27 juni 2002

[Gepubliceerd: 2010-10-05] Het Antenneconvenant, opgemaakt op 27 juni 2002 en in werking getreden op 27 juni 2002, heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. Vanwege de ophanden zijnde inwerkingtreding van het herziene Antenneconvenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie, beindigen partijen het huidige Antenneconvenant met in gang van heden.
Besluit: 2010-09-28 netwerken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Waterakkoord Rijkswaterstaat IJsselmeergebied - Waterschap Vallei & Eem

[Gepubliceerd: 2010-05-31] Bestand: waterakkoord-ijg-waterschap-vallei-en-eem.pdf
Besluit: 2010-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring over de rapportage van biobrandstoffen

[Gepubliceerd: 2010-05-24] Bestand: intentieverklaring-rapportage-biobrandstoffen.pdf
Besluit: 2010-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Slotverklaring kantorentop

[Gepubliceerd: 2010-05-24] Bestand: slotverklaring-kantorentop.pdf
Besluit: 2010-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Analysepakket

[Gepubliceerd: 2010-02-16] Bestand: overzicht-meetprogramma-voor-convenant-2010-met-toelichting.pdf
Besluit: 2010-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Op weg naar duurzame bedrijventerreinen zuid-Holland

[Gepubliceerd: 2010-02-02] Bestand: convenant-op-weg-naar-duurzame-bedrijventerreinen-zuid-holland.pdf
Besluit: 2010-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Contract Randstad Urgent Stadshavens Rotterdam

[Gepubliceerd: 2009-11-15] Bestand: stadshavens-rotterdam.pdf
Besluit: 2009-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier