Provincie Zuid-Holland

Beantwoording Woo-verzoek inzake ontwikkeling Zuidplaspolder het Vijfde Dorp

Op 22 juli 2022 is op grond van de Wet open overheid verzocht om informatie over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder het Vijfde Dorp. Aan derde belanghebbenden is om zienswijze gevraagd. Deze zijn ingediend. Ook heeft er interne afstemming plaatsgehad. Gelet op de omvang van het Woo-verzoek is met verzoeker afgesproken dat er twee deelbesluiten zullen volgen. Dit betreft het eerste deelbesluit.
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording WOO-verzoek Combister verbreding Delftse Schie

Beantwoording Woo-verzoek met betrekking tot bezwaar Verbreding Delftse Schie. De gevraagde documenten zijn aangetroffen. Derde belanghebbende is gevraagd of er bezwaar is tegen het verstrekken van de documenten, dat is niet ingediend. De documenten worden geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek vergunning watersportvereniging

Op 22 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de vergunning die is verleend aan Watersportvereniging Den Ouden Rhijn voor het innemen van ligplaatsen in de Oude Rijn. Het gevraagde document wordt geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over damherten in de Hoeksche Waard

Op 20 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar alle correspondentie vanaf 6 juni 2022 over de damherten in de Hoeksche Waard. De gevraagde informatie wordt geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 25
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Woo-verzoek betreffende bestemmingsplan Natuur- en businesspark Schieveen

Op 13 oktober 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van het bestemmingsplan Natuur- en businesspark Schieveen met bijbehorende bijlagen, goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten op 13 december 2005. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid (Woo) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek opdrachten en betalingen Shoot management inzake Rosse Stekelstaart

Op 8 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar contracten, opdrachten en betalingen aan Shoot Management B.V. Het betreft de bestrijding van de Rosse Stekelstaart. Er zijn elf documenten aangetroffen en deze worden geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over de aan te leggen wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven

Op 19 september 2022 is een verzoek ontvangen waarin informatie wordt opgevraagd over de aanleg van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven. Na afstemming met verzoeker worden eerst de documenten toegezonden die bij eerdere Woo-verzoeken over wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug openbaar zijn gemaakt. Vervolgens heeft met verzoeker een preciseringsgesprek plaatsgevonden. Aan de hand van dit gesprek wordt alsnog een aantal documenten geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rotonde N460 Ter Aar

Besluit op een verzoek om informatie over het ontwerp van de rotonde op de N460 in Ter Aar. Naar aanleiding van het verzoek wordt een drietal documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. De persoonsgegevens zijn in de documenten gelakt.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek ligplaats Kerkstraat Bodegraven

Op 8 september 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de verleende ontheffing voor een ligplaats, bestemd voor een boot aan de Kerkstraat in de gemeente Bodegraven. Het document wordt geanonimiseerd verstrekt aan verzoeker.
Besluit: 2022-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over communicatie en inkleuring stikstofkaarten

Op 28 juni 2022 is een Woo-verzoek ontvangen over de communicatie en inkleuring van stikstofkaarten. Er worden 23 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. Met verzoeker is een passende termijn afgesproken over de afdoening van het verzoek.
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Spuimondig West Zuidland

Op 5 augustus 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van het Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Spuimonding West te Zuidland. Het document is getoetst aan de criteria van de Wet open overheid en wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Naar aanleiding van een verzoek om informatie wordt een vergunning voor een ligplaats en steiger aan de Kerkstraat in Bodegraven openbaar gemaakt onder weglakking van persoonsgegevens. Het document wordt echter pas verstrekt na twee weken na bekendmaking van dit besluit. Indien er gedurende deze twee weken bezwaar wordt ingediend tegen de openbaarmaking van het document en gelijktijdig een verzoek om een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechtbank, wordt het document pas verstrekt na uitspraak van de voorzieningenrechter.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 28 juli 2022 hebben wij een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid ontvangen met betrekking tot de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen. In het verzoek wordt om openbaarmaking van zowel de aanvragen als rapportages afkomstig van de gemeente Brielle inzake een drietal projecten gevraagd. Naar aanleiding hiervan worden 25 documenten openbaar gemaakt. In de documenten zijn persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens gelakt.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek concessieovereenkomst personenvervoer over water Blue Amigo

Op 18 augustus 2022 is een Woo-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van de concessieovereenkomst voor personenvervoer over water die door de provincie is verleend aan Blue Amigo. Het document en bijbehorende bijlage zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid (Woo) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek stukken ingediende zienswijze afronding project Groendijck-Oost en beoogde zuidelijke uitbreiding

Op 20 juli 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle stukken met betrekking tot de in het voorjaar ingediende zienswijze van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ten aanzien van de afronding van het project Groendijck-Oost en de beoogde zuidelijke uitbreiding (ook wel Groendijck-Zuid genoemd). Het gaat om de zienswijze, brieven, besluitvormingsstukken, concepten, notities, eigen aantekeningen, verslagen (inclusief digitale overleggen), verslagen van stuurgroepen en emailberichten tussen provincie, gemeente en alle overige betrokken partijen. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit Project Verbreding Delftse Schie

Op 29 april 2022 is op grond van de Wet open overheid (Woo) een verzoek ontvangen van Wieringa Advocaten waarin verzocht wordt om informatie met betrekking tot het project 'Verbreding Delftse Schie' alsmede informatie met betrekking tot Zandhandel & Overslagbedrijf Van der Waal gevestigd aan de Schieweg te Delft. In reactie op het verzoek is besloten om de genoemde documenten gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 15 juni 2022 hebben wij een verzoek om informatie ontvangen. Het verzoek heeft betrekking op alle onderzoeksrapporten, methodieken en genomen beslissingen die ten grondslag liggen aan de natuurdoelanalyses voor Meijendel en Westerduinpark, voor zover deze documenten betrekking hebben op recreatie en recreatief autoverkeer. Naar aanleiding van het verzoek worden 16 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 23 juni 2022 hebben wij van de gemeente Alphen aan den Rijn een verzoek om informatie doorgestuurd gekregen met betrekking tot de herinrichting van de N209 - Dorpstraat in Hazerswoude dorp. Naar aanleiding van het verzoek worden 12 documenten openbaar gemaakt onder weglakking van persoonsgegevens.
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over damherten in de Hoeksche Waard

Op 3 juni 2022 is een woo-verzoek ontvangen waarin informatie wordt opgevraagd betreffende het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard. Alle correspondentie over dit onderwerp vanaf 29 maart 2022 t/m heden wordt door verzoeker opgevraagd. De gevraagde informatie wordt grotendeel en geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 23
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek subsidies -Stiplaw advocatenkantoor

Op 24 mei 2022 is een Woo-verzoek ontvangen betreffende een 26-tal subsidieaanvragen over de periode 1 januari 2020 tot datum Woo-verzoek. Gevraagde informatie wordt grotendeels geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording aanvullend Woo-verzoek Broekvelderbrug

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een wob-besluit met betrekking tot de aanleg van wachtplaatsen bij Broekvelderbrug te Bodegraven. Met de vertegenwoordiger van verzoeker is toegezegd dat een nader onderzoek verricht wordt naar mogelijke beschikbaarheid van aanvullende documenten die onder de reikwijdte van zijn oorspronkelijk wob-verzoek vallen. Dit nadere onderzoek heeft extra documenten opgeleverd, die grotendeels geanonimiseerd worden verstrekt.
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit aanvullend Woo-verzoek Norton Rose Fulbright Advocaten

Op 31 maart 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking is gevraagd van alle documenten en passages die niet binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek van 15 juli 2021 vallen. Inmiddels is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het verzoek is aangemerkt als een verzoek om informatie zoals bedoeld in de Woo. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Woo en daar waar nodig aan de Aanbestedingswet. De documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verslagen, e-mail- en sms-berichten warmtelinQ van 2018 tot heden

Op 7 juni 2022 is een Woo-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle verslagen van gesprekken die door of namens het college van GS van de Provincie Zuid-Holland of door de vertegenwoordigende ambtenaren zijn gevoerd over de warmteleiding Vlaardingen-Den Haag met (vertegenwoordigers van) het college van B&W van Den Haag en met de Gasunie c.q. haar bij de genoemde warmteleiding betrokken dochterondernemingen. Voorts wordt hetzelfde gevraagd ten aanzien van Eneco/Mitsubishi met betrekking tot WarmtelinQ (en hun voorgangers waaronder Leiding door het Midden). Het gaat ook om e-mail- en sms-berichten en betreft de periode van begin 2018 tot heden. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid. Meerdere documenten zijn reeds openbaar en een tiental documenten wordt geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidie Pontje t Waaltje Barendrecht

Op 20 juni 2022 is een Woo-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van de subsidiebeschikking met dossiernummer DOS-2021-0006270, inclusief de voorwaarden voor de subsidie, wat er gebeurt als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan en betreffende beraadslagingen van GS die tot het besluit hebben geleid. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid. Twee documenten zijn reeds openbaar en twee documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek wachtplaatsen Broekvelderbrug Bodegraven

Op 3 mei 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin verslagen van overleggen tussen de provincie en een ingenieursbureau worden opgevraagd. Het betreft de aanleg van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven. Bovendien wordt gevraagd naar de emailcorrespondentie tussen de provincie en het betreffende ingenieursbureau, eveneens over de wachtplaatsen bij deze brug. De informatie wordt opgevraagd over de periode van februari 2020 tot en met de datum van ontvangst van het Woo-verzoek. De emailcorrespondentie wordt grotendeels en geanonimiseerd verstrekt, verslagen van overleggen zijn niet bij de provincie aanwezig. Vanwege de beperkingen door Corona zijn er in deze periode geen fysieke overleggen geweest. Er is in die periode uitsluitend digitaal contact geweest tussen genoemde partijen, waarvan het resultaat is vastgelegd in emailberichten.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 18 mei 2022 is een verzoek om informatie op grond van de Woo ontvangen waarin om openbaarmaking van documenten wordt gevraagd waaruit het eigendom blijkt van een oeverconstructie langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van het verzoek worden 20 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. Persoonsgegevens en bepaalde financiële gegevens zijn met een beroep op de uitzonderingen van de Woo weggelakt.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

(Deel)besluit op verzoek om informatie

Op 26 april respectievelijk 10 mei zijn verzoeken om informatie ontvangen met betrekking tot de vergunningverlening van en handhaving bij twee asfaltcentrales. Naar aanleiding van dit verzoek worden verschillende documenten onder weglakking van persoonsgegevens openbaar gemaakt. Op grond van hun mandaat nemen de omgevingsdiensten een besluit over de overige documenten die vallen onder de reikwijdte van het verzoek en die bij hen berusten.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek betreffende geplande bouw pompstation WarmtelinQ Delft

De gemeente Delft heeft een verzoek om informatie gedeeltelijk naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland doorgezonden. Deze doorzending is op 28 april 2022 ontvangen en betreft alle vastgelegde informatie over de gehouden inspraak, informatie en overlegmomenten met stakeholders, belanghebbenden, omwonenden en inwoners van Delft met betrekking tot het project WarmtelinQ. De aangetroffen documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet open overheid. Een deel van de documenten is reeds openbaar, een aantal passages vallen buiten de reikwijdte van de Woo en een aantal documenten wordt openbaar gemaakt met uitzondering van persoonsgegevens. Tevens wordt een document in zijn geheel niet openbaar gemaakt omdat dit een processtuk betreft dat is uitgezonderd van het openbaarmakingsregime van de Woo.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 22 april is een verzoek om informatie ontvangen met betrekking tot de collectieve zuivering afvalwater gewasbeschermingsmiddelen Awzi Nieuwe Waterweg. Naar aanleiding van dit verzoek worden 9 documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. De persoonsgegevens zijn op grond van artikel 5.1, tweede lid onder e van de Wet open overheid weggelakt.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Woo-verzoek over afschieten damherten Hoeksche Waard

Op 24 maart 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar alle correspondentie over de afschot van damherten in de Hoeksche Waard. Het betreft correspondentie die is gevoerd vanaf het moment dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in een procedure over het afschieten van de damherten. Deze uitspraak van de rechtbank was op 20 december 2021. Een aantal documenten wordt geanonimiseerd verstrekt en enkele documenten worden op basis van de uitzonderingsgronden van de Woo niet verstrekt.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 44
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit overzicht aantallen vuurwerkevenementen in 2019 per soort

Op 12 mei 2022 is een Woo-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van een overzicht van vuurwerkevenementen, uitgevoerd in 2019, uitgedrukt in aantallen, waarbij de onderverdeling PSE indoor, PSE outdoor, consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk wordt gehanteerd. De door verzoekster gevraagde informatie is niet neergelegd in een bestaand document. Hoewel de Woo geen verplichting kent tot het vervaardigen van documenten, zijn wij verzoekster gedeeltelijk tegemoet gekomen in haar verzoek. Wij hebben een aantal relevante gegevens alsnog neergelegd in een overzicht, dat geheel openbaar is gemaakt. Hierbij is sprake van een andere verdeling, omdat wij de door verzoekster gevraagde onderverdeling niet hanteren.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek over verleende subsidies voor Natura 2000 gebied Meijendel

Op 21 april 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de aan Dunea N.V. en/of Nationaal Park Hollandse Duinen verstrekte subsidies sinds 2010 ten behoeve van het Natura 2000 gebied Meijendel. Het betreft een aanvulling op een eerder door verzoeker ingediend Wob-verzoek, dat op 20 april 2022 door de provincie is beantwoord. Er worden zeven documenten geanonimiseerd verstrekt en openbaar gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 26 april hebben we van de gemeente Rijswijk een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur doorgestuurd gekregen. In het verzoek wordt om openbaarmaking gevraagd van documenten met betrekking tot de toestand en onderhoud van de fietsbrug "De Oversteek" in Rijswijk. De gevraagde documenten worden openbaar gemaakt op grond van de Wet open overheid onder weglakking van persoonsgegevens.
Besluit: 2022-05-20 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit overzicht 2019-2022 inkomsten opcenten, uitgaven provinciale infra en co-financiering rijksinfra

Op 21 april 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om een overzicht wordt gevraagd over de periode 2019 tot en met 2022 met betrekking tot de inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting, uitgaven aan provinciale infrastructuur weg, spoor en water en uitgaven aan co-financiering van projecten van het ministerie van I&W in rijksinfrastructuur. Nu op 1 mei 2022 de Wet open overheid (Woo) in werking is getreden en deze wet de Wet openbaarheid van bestuur per dezelfde datum vervangt, is dit verzoek aangemerkt als een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Woo. Ten aanzien van de onderwerpen 1 en 2 worden twee documenten openbaar gemaakt. Ten aanzien van onderwerp 3 moet een document worden vervaardigd. Dit is een verplichting die de Woo niet kent en daarom wordt niet voldaan aan het verzoek.
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie

Op 31 januari 2022 hebben we een verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over woningbouw op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg, specifiek gericht op de 600 toegevoegde betaalbare woningen op die locatie. Naar aanleiding van dit verzoek worden documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek informatie Bloem- en Groencentrum Ouddorp van 1-1-2013 tot heden

Op 17 maart 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van documenten vanaf 1 januari 2013 tot heden met betrekking tot het Bloem- en Groencentrum aan de Dijkstelweg 28/28a te Ouddorp. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek over verleende subsidies voor het gebied Meijendel

Op 30 januari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de aan Dunea N.V. en/of Nationaal Park Hollandse Duinen verstrekte subsidies sinds 2010 ten behoeve van het Natura 2000 gebied Meijendel. De gevraagde documenten worden geanonimiseerd verstrekt. Een inventarislijst met een overzicht van deze documenten is aan het besluit toegevoegd.
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 33
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidie Huize Ivicke

Op 31 maart 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van een tweetal besluiten die ertoe strekken een subsidie te verlenen, dan wel vast te stellen ten behoeve van de restauratie van Huize Ivicke te Wassenaar. Er is een document met bijlage aangetroffen. Deze documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit personenvervoer over water

Op 5 januari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin gevraagd wordt om openbaarmaking van alle informatie met betrekking tot het personenvervoer over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden en binnen de Drechtsteden. GS hebben besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Ontwikkeling gebied ten oosten van Gouderak

Naar aanleiding van een Wob-verzoek van 27 december 2021 wordt de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt. Er zijn uitzonderingen of beperkingen zoals bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wob van toepassing.
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek betalingen en vergoedingen aan LTO

Op 25 januari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt naar de vergoedingen en betalingen door de provincie Zuid-Holland over de periode 2000 tot en met 2022 aan de Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Verzoeker ontvangt een Excel schema met een overzicht van de vergoedingen en betalingen.
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek ontheffing-vergunning Ligplaatsen Oude Rijn

Op 7 februari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarbij de ontheffingen voor de aanleg van steigers en meerpalen langs de Oude Rijn ter hoogte van de dorpskernen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn worden opgevraagd. Verzoeker ontvangt deze ontheffingen geanonimiseerd, de persoonsgegevens zijn weggelakt.
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 15
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie

Op 18 januari 2022 hebben wij een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de aanbesteding van de concessie personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden. Naar aanleiding van het verzoek worden negen documenten openbaar gemaakt. Er zijn geen uitzonderingen of beperkingen zoals bedoeld in artikel 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 26
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek vergunning Ligplaats Oude Rijn

Op 8 februari 2022 is een Wob-verzoek ontvangen waarin de vergunning wordt opgevraagd, die is verleend voor het hebben van een steiger en een meerpaal in de Oude Rijn ter hoogte van Zwammerdam. De betreffende vergunning, die op grond van Omgevingsverordening Zuid-Holland is verleend op 4 augustus 2020, wordt geanonimiseerd aan verzoeker verstrekt. De persoonsgegevens zijn weggelakt.
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit tot actieve openbaarmaking Excellijst Shell-documenten

Naar aanleiding van een toezegging in de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen van 15 september 2021, hebben GS besloten tot openbaarmaking van de Excellijst Beleidsonderwerpen_Rdam_en pzh.xlsx uit 2019 met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. De Excellijst wordt niet eerder openbaar gemaakt dan 2 weken na publicatie in het Provinciaal blad, tenzij derde-belanghebbenden bezwaar maken tegen de openbaarmaking en een voorlopige voorziening hebben aangevraagd bij de Rechtbank. In het laatste geval vindt openbaarmaking plaats in overeenstemming met de uitspraak van de voorzieningenrechter.
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek wachtplaatsen bij Broekvelderbrug Bodegraven

Beantwoording Wob-verzoek waarin documenten worden opgevraagd over de realisatie van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven. Verzoeker heeft reeds documenten ontvangen die via twee eerdere wob-besluiten openbaar gemaakt zijn voor een ieder. Met dit besluit worden 17 documenten verstrekt die dateren van na de datum van de eerdere wob-besluiten, te weten vanaf 13 oktober 2022.
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 19
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek waarin gevraagd wordt naar wob-verzoeken over de Broekvelderbrug

In aanvulling op een Wob-verzoek over de aanleg van wachtplaatsen bij de Broekvelderbrug te Bodegraven heeft verzoeker eveneens de documenten opgevraagd die behoren bij eerdere Wob-verzoeken over deze Broekvelderbrug. Het betreft twee verzoeken met de daarbij behorende besluiten en procedurebrieven. Deze worden geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2022-01-17 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek

Op 20 december 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin informatie wordt opgevraagd over het advies van de provincie aan de gemeente Oegstgeest met betrekking tot de bouw van 44 woningen in de vrijwaringszone van de Oude Rijn in de gemeente Oegstgeest en het aanpassen van de oevervorm. Het verzoek wordt gedeeltelijk afwezen omdat geen advies is verstrekt. Wel wordt een door ons verleende vergunning voor het aanpassen van de damwand terplaatse geanonimiseerd openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording wob-verzoek mbt natuuronderzoek Huize Bijdorp Voorschoten

Het beknopt vegetatie-onderzoek Huize Bijdorp te Voorschoten, dat is opgesteld door het onderzoeksbureau Van der Goes en Groot, wordt geanonimiseerd verstrekt aan Wob-verzoeker. Het betreft een onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd.
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek participatietraject Luchthavenbesluit

Op 5 oktober 2021 is een Wob-verzoek ontvangen, waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle informatie in de ruimste zin des woords over het participatietraject met betrekking tot het Luchthavenbesluit. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur en worden geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording wob-verzoek damherten Hoeksche Waard

Beantwoording van een Wob-verzoek waarin gevraagd wordt om informatie over de afschot van damherten in de Hoeksche Waard. Het betreft documenten waarin telling van het afschot en de telling van de roedel damherten in voor komen. Bovendien is gevraagd naar alle correspondentie die over de afschot heeft plaatsgevonden vanaf het moment dat de afschot na rechterlijke uitspraak is gestopt. Gegevens over de telling zijn niet in het bezit van de provincie, wob-verzoeker wordt hiervoor doorverwezen naar de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Correspondentie over de afschot wordt geanonimiseerd verstrekt.
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 28
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieverlening Wayland

Op 14 september 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de subsidieverlening aan Wayland Energy B.V., inclusief de wijzigingen daarvan. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Personenvervoer over Water

Op 26 juli 2021 is een Wob-verzoek ingediend over de concessieopdracht personenvervoer over water Dordrecht - Rotterdam. Het Wob-verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd en de documenten zijn deels openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek

Op 12 augustus 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin documenten uit de MIT- R&D subsidies van Maritime Medical Applications B.V. van de jaren 2017 tot en met 2021 worden opgevraagd. De documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt. Eén document wordt geweigerd omdat het in zijn geheel uit vertrouwelijk bedrijfs-en fabricagegegevens bestaat.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beantwoording Wob-verzoek MIT-subsidie Applied Nanolayers B.V.

Op 12 augustust 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd van documenten uit het R&D MIT subsidiedossier Grafeen vensters; productie en integratie van grafeenvensters. De documenten zijn getoetst aan de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Provincialeweg 111B te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het nieuw bouwen van een woning in een grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Provincialeweg 5 en Veerweg 2 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het leggen van twee laagspanningskabels d.m.v. open ontgraving en twee gestuurde boringen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Visseringlaan te Rijswijk

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het aanleggen van een open bodemenergiesysteem voor de klimatisering van een project dat bestaat uit woningen en commerciële ruimte, exclusief parkeervoorzieningen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking omgevingsvergunning, Pieter Postlaan 6 & Meijboomlaan 1 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het plaatsen van fundatie ten behoeve van een transformatorstation en het plaatsen van een trafostation. Dit op 2 locaties in Wassenaar.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 69A te Sliedrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het wijzigen van de op 21 februari 2020, kenmerk ODH-2019-00099557, verleende vergunning i.v.m. het herstellen van de bronconfiguratie naar de oorspronkelijke situatie.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, C.G. Roosweg 22 B te Schoonhoven

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het maken van een boogzinker t.b.v. het leggen en verwijderen van gasleidingen in een grondwaterbeschermingsgebied boringsvrije zone.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking E.P. Stevedoring 2331663

[Gepubliceerd: 2024-06-18] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake bouw hemelwaterbassin met diameter 25.5 meter en hoogte 6 meter en uitbreiding bestaande werkplaats tbv stalling en corridor.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Asserlaan 52 te Schoonhoven

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het plaatsen van een netstation en het uitvoeren van een gestuurde boring en een boogzinker.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Ontgrondingenwet, ten oosten van Nieuwkoop

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Het ontgronden ten behoeve van de ontwikkeling van een natuurgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van twee bordessen aan de steigers van de Neckarhaven aan de Moezelweg 75 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-06-17] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw 2 bordessen aan steigers om onderdelen leiding beter toegankelijk te maken voor periodiek onderhoud
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, kruising Plesmanlaan (N206) en Einsteinweg te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-06-17] Het aanleggen van een stadswarmteleiding voor het verbinden van een piek- en backupvoorziening met het bestaande warmtenet.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Plesmanweg 1-6 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-06-17] Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen en in gebruik nemen van een pompput, een vetvangput, bufferbak en een persleiding in grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Kerkeplaat 13 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-17] Het verwerken van betonpuin tot circulaire producten en op- en overslag van stoffen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het lozen van afvalwater op of in de bodem op de locatie Baanhoekweg 38 te Dordrecht zaaknummer Z-24-444797

[Gepubliceerd: 2024-06-17] Aanvraag vergunning voor het lozen van afvalwater op of in de bodem op de locatie Baanhoekweg 38 te Dordrecht zaaknummer Z-24-444797
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Hofdijklaan 23 te Oud Ade

[Gepubliceerd: 2024-06-17] Het voornemen bestaat om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen voor het uitbreiden van een bestaande melkrundveehouderij naar 194 stuks melk- en kalfkoeien en 78 stuks vrouwelijk jongvee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor de aanpassing van DMEA dosering aan de Merseyweg 10 te Rotterdam-Botlek (2570891)

[Gepubliceerd: 2024-06-17] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor aanpassing DMEA dosering.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond (APPR) B.V. 2331824

[Gepubliceerd: 2024-06-17] GS hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld inzake toevoegen nieuwe additieven aan mengsel voor productie asfalt en deze op te slaan in 2 tanks.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Kees in 't Veen Beheer B.V. 2342027

[Gepubliceerd: 2024-06-17] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake realisatie overkapping met valbeveiliging van 62,3 meter bij 34,6 meter en hoogte van 12,3 meter.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Moezelweg 75 Europoort te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Een aanvraag voor het reduceren van een deel van de reeds vergunde activiteiten om zo de vrijkomende rechten beschikbaar te stellen voor externe saldering.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Ringdijk 452 A te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het maken van een werkput ten behoeve van het verwijderen van een bestaande watermeter en het afdoppen van een dienstkraan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking evaluatie interne baan op de locatie Rapenburg 1 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-443675

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Toestemming voor beschikking evaluatie interne baan op de locatie Rapenburg 1 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-443675
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Benedenberg 126 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Het verwijderen van damwandplanken in grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Kweldamweg 4A te Molenaarsgraaf

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij naar 291 melkkoeien en 25 stuks vrouwelijk jongvee en het realiseren van een stal.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Eleanor Rooseveltlaan 3-29 te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Een ontheffing voor het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voornemen toestemming voor het aanvragen van een beschikking nazorgplan bodemsanering op de locatie Noordeinde te Hendrik-Ido-Ambacht zaaknummer Z-24-440907

[Gepubliceerd: 2024-06-14] Voornemen toestemming voor het aanvragen van een beschikking nazorgplan bodemsanering op de locatie Noordeinde te Hendrik-Ido-Ambacht zaaknummer Z-24-440907
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het uitbreiden van de betonnen plaat aan de Torontostraat 20 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-06-14] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake uitbreiden betonnen plaat tbv plaatsen FRTO aan Torontostraat 20 te Rotterdam-Botlek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het wijzigen van de afgasbehandeling in beide MDI-fabrieken aan de Merseyweg 10 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-06-13] GS hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor wijzigen afgasbehandeling in beide MDI-fabrieken.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N444 Voorhout, verhelpen glasvezelstoring Leidsevaart (35773)

[Gepubliceerd: 2024-06-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor Recycle oil project Europe aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-06-13] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen betreffende Recycle oil project Europe aan locatie Botlekweg 121 Rotterdam-Botlek
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een waterstoffabriek met een geïntegreerde CO2-afvang aan de Merseyweg 8 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-06-13] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw waterstoffabriek met geïntegreerde CO2-afvang installatie op nieuwe terrein.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor de aanleg van een leiding en het realiseren van een leidingbrug tussen RTO en scrubber aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-13] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake aanleg leiding en realiseren leidingbrug tussen RTO en scrubber aan Noordweg 9 te Zwijndrecht.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking2411473

[Gepubliceerd: 2024-06-13] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake opstellocatie transformator met generator met als doel de noodstroomvoorziening te verbeteren.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Grote 5 safari 2385438

[Gepubliceerd: 2024-06-13] GS hebben omgevingsverordening verleend inzake uitvoeren excursies in gebied Hollands Duin te Noordwijk in periode mei tot en met uiterlijk september 2024.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, nabij Schuwacht 7 te Krimpen aan de Lek

[Gepubliceerd: 2024-06-13] Het verlengen van een bestaande spoelwaterleiding in grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Talmastraat te Lekkerkerk

[Gepubliceerd: 2024-06-13] Het uitvoeren van een bodemonderzoek t.b.v. infrastructurele werkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N208 Lisse, uitvoeren van een gestuurde boring voor elektra (22772)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N208 Lisse, uitvoeren van een gestuurde boring voor elektra (22772)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N441 Katwijk, leggen waterleiding (29965)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N466 Honselersdijk, leggen elektra (31318)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N444 Voorhout, verhelpen glasvezelstoring Leidsevaart (35773)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N209 Bergschenhoek, verwijderen en aansluiten van elektra (31814)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N207 Waddinxveen, km 21.4, plaatsen van drie gaskasten naast Coenecoopbrug (32968)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Nippon Gases Netherlands B.V. (2384477)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] GS hebben voornemen vergunning in te trekken inzake beëindiging opslag gasflessen met toxische gassen op locatie.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N211 Wateringen, leggen mantelbuizen onder viaduct Wippolderlaan (25412)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N453 Waddinxveen, leggen kabel bij bushalte Tweede Bloksweg (29470)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N453 Waddinxveen, leggen kabel bij bushalte Tweede Bloksweg (29470)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een gasleiding en het uitvoeren van de daarbij behorende werkzaamheden, langs de provinciale weg N210, plaatselijk bekend als C.G. Roosweg, tussen km 7.100 en 7.400 noordwestzijde, in de gemeente Krimpenerwaard (24258)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van spudpalen in het Rijn-Schiekanaal (35609)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor verplaatsen hoogteportaal Dijklaan, langs N210 Bergambacht (32539)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2350274

[Gepubliceerd: 2024-06-12] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake vergunningvoorschrift 6.9.3 van vergunning van 1-6-2016
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het innemen van een tijdelijke ligplaats met een werkschip ter hoogte van Hoogewaard 94 te Koudekerk aan den Rijn (35180)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg langs de N455 (9769)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een gasleiding en het uitvoeren van de daarbij behorende werkzaamheden, langs de provinciale weg N210, plaatselijk bekend als C.G. Roosweg, tussen km 7.100 en 7.400 noordwestzijde, in de gemeente Krimpenerwaard (24258)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een laadstation voor elektrische voertuigen langs de provinciale weg N209 (29173)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een gasleiding en het uitvoeren van de daarbij behorende werkzaamheden, langs de provinciale weg N210, plaatselijk bekend als C.G. Roosweg, tussen km 7.100 en 7.400 noordwestzijde, in de gemeente Krimpenerwaard (24258)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het tijdelijk innemen van een ligplaats in de Heimanswetering (35146)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het stremmen van de Woudwetering op 15 juni 2024, Open dag Waterrecreatie (29437)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Verbindingsweg te Ridderkerk.

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Het aanleggen van een open bodemenergiesysteem voor de klimatisering van een nieuw bedrijfspand op locatie.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Chemours Netherlands B.V. (2440492)

[Gepubliceerd: 2024-06-12] GS hebben voornemen vergunning in te trekken inzake inrichting voor productie synthetische organische polymeren, waaronder meer Teflon PTFE, Teflon FEP en Viton polymeer.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Melding milieubelastende activiteit

[Gepubliceerd: 2024-06-11] het graven in verontreinigde grond in het kader van werken aan elektrakabels.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Parklaan 28 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-06-11] het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Oudelandsedijk 9 te Abbenbroek

[Gepubliceerd: 2024-06-11] Het verbreden van een ligboxenstal voor huisvesting van melkvee en jongvee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een leidingbrug op de locatie Baanhoekweg 46 te Dordrecht zaaknummer Z-24-443460

[Gepubliceerd: 2024-06-11] Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een leidingbrug op de locatie Baanhoekweg 46 te Dordrecht zaaknummer Z-24-443460
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het vervangen van de bestaande WESP opstelling door een nieuwe opstelling aan de Theemsweg 20 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-06-11] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het maken of voeren van handelsreclame aan de Buurtje 1 te Gouda Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-06-11] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd inzake maken of voeren handelsreclame.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingekomen melding milieubelastende activiteit Uitweg 11 in Woerdense Verlaat

[Gepubliceerd: 2024-06-10] het betreft het graven in verontreinigde grond.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Coolsingel 93 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-06-10] Het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. de klimatisering van een gebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS Immobiel 's-Gravenweg 42 in Nieuwerkerk aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-06-10] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het houden van het Varend Corso aan de Vaarwegen te Midden-Delfland

[Gepubliceerd: 2024-06-10] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor houden varend corso op 21, 22 en 23 juni 2024 in Midden-Delfland
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Vorrinklaan 10 t/m 148 (even), wijk Crabbehof te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Het uitvoeren van verduurzamings- en onderhoudswerkzaamheden aan complex 422 met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Van der Wervestraat 5 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Het verwijderen van een boom in een achtertuin met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor CCS project aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek.

[Gepubliceerd: 2024-06-07] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor CCS project voor locatie Botlekweg 121 Rotterdam Botlek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Dr. Mansveltkade 1 A te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Het gebruiken van een evenementen locatie in grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N478 Veerweg Bergambacht, leggen elektra (30328)

[Gepubliceerd: 2024-06-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de wijziging van laad- en los voorziening ten behoeve van verwerking van terreinen bluswater op de WZI EFW aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek.

[Gepubliceerd: 2024-06-06] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor wijziging laad- en los voorziening tbv verwerking terreinen bluswater op WZI EFW.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2408324)

[Gepubliceerd: 2024-06-06] GS hebben ingestemd met bodembeheer-/saneringsplan voor locatie Het Donckse Bos buitendijks aan Ringdijk/Benedenrijweg 461 te Ridderkerk.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2576220)

[Gepubliceerd: 2024-06-06] B&W hebben ingestemd met evaluatieverslag voor Ceintuurbaan 133 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Provincialeweg West 51A te Haastrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-06] het exploiteren van een veehouderij
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Zwanburgerpolder 6 te Warmond

[Gepubliceerd: 2024-06-06] het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden van stallen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Bandeloodijk te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-06-06] het vervangen van een verouderd riool en het hierbij herinrichten van een groenstrook met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Omgevingswet, Beukenlaan 7 te Spijkenisse

[Gepubliceerd: 2024-06-06] het herinrichten van het huidige tankstation met bijbehorende leegstaande winkel, voormalig autobedrijf en parkeerterrein met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Omgevingswet, Isaac da Costastraat te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-06] het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Prickwaert 72 te Sliedrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-06] Het betreft een aanvraag voor het het kappen van een conifeer.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING MILIEUMELDING BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING

[Gepubliceerd: 2024-06-06] GS hebben op 6 februari 2024 een melding besluit activiteiten leefomgeving ontvangen voor locatie Mozartlaan 3 te Maassluis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Ambachtstraat 4 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-06-06] Het plaatsen van een netstation in een grondwaterbeschermingsgebied boringsvrije zone.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, oevers en kademuren langs de Oude Maas, aan de Dokweg en Laan der Verenigde Naties te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-06] Het verlenen van een ontheffing voor het verstoren, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout, het vangen en onder zich hebben en vervoeren van de rivierrombout als mitigerende maatregel en het worstcasescenario doden van deze beschermde soort.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N479 Streefkerk, Veerweg leggen telecom (21847)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N479 Streefkerk, Veerweg leggen telecom (21847)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N223 Schipluiden, plaatsen van verbindingskasten telecom (4693)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N223 Schipluiden, plaatsen van verbindingskasten telecom (4693)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N478 Veerweg Bergambacht, leggen elektra (30328)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van lichtmasten, het plaatsen van geluidsreducerende vangrail en het plaatsen van geluidsreducerend asfalt, langs en op de provinciale weg N444, plaatselijk bekend als Leidsevaart, tussen km 4.350 en 4.700 te Voorhout in de gemeente Teylingen (22111)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N470 Delfgauw, leggen telecom (23695)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N211 's-Gravenzande, plaatsen laskast voor elektra (29701)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N218, Zwartewaal, leggen elektra (14126)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bermmonument, langs de provinciale weg N207, plaatselijk bekend als Verbindingsasje, ter hoogte van km 14.500 zuidoostzijde, te Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard (33629)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn op 16 september 2024 (30956)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N219, Zevenhuizen, leggen elektra, maken HDD-boringen (26434)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N207 Stolwijk, nagraven laagspanningskabel langs Het Vaartland (23729)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het innemen van een tijdelijke ligplaats met een pontoneiland (26039)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen en verwijderen van een tijdelijke zinker in het Korte Vlietkanaal (31451)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het stremmen van de Zijl in verband met het evenement Triathlon Leiderdorp 2024 (34357)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bermmonument, langs de provinciale weg N207, plaatselijk bekend als Verbindingsasje, ter hoogte van km 14.500 zuidoostzijde, te Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard (33629)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een oeverbeschoeiing en een aanlegsteiger (30625)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N206 Zoeterwoude, leggen telecom (30130)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N218 Zwartewaal, leggen elektra (14126)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Liquin Terminal Chemiehaven B.V. 719635

[Gepubliceerd: 2024-06-05] GS hebben besloten vergunning te verlenen inzake wijzigen lozingsroute afvalwaterstromen van AWZI Koole Tankstorage Botlek naar AWZI van Liquin Terminal Botlek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Liquin Terminal Torontohaven B.V. 719454

[Gepubliceerd: 2024-06-05] GS hebben besloten vergunning te verlenen inzake wijzigen lozingsroute afvalwaterstromen van AWZI Koole Tankstorage Botlek naar AWZI Liquin Botlek
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk innemen van een ligplaats in de Heimanswetering ten behoeve van werkzaamheden (35146)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N211 's-Gravenzande, plaatsen laskast voor elektra (29701)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N207 Stolwijk, nagraven laagspanningskabel langs Het Vaartland (23729)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Cargill Bioindustrial B.V. (2332173)

[Gepubliceerd: 2024-06-05] GS hebben voornemen vergunning te verlenen inzake uitbreiden bedrijfsactiviteiten door bouw FR3-fabriek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting met de plaatsing van installaties voor de productie en opslag van dagverse melk op basis van rauwe melk op de locatie Lageweg 4 te Maasdam zaaknummer Z-23-437256

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting met de plaatsing van installaties voor de productie en opslag van dagverse melk op basis van rauwe melk op de locatie Lageweg 4 te Maasdam zaaknummer Z-23-437256
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor het wijzigen van de inrichting met de plaatsing van installaties voor de productie en opslag van dagverse melk op basis van rauwe melk op de locatie Lageweg 4 te Maasdam zaaknummer Z-23-437256

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Toestemming voor het wijzigen van de inrichting met de plaatsing van installaties voor de productie en opslag van dagverse melk op basis van rauwe melk op de locatie Lageweg 4 te Maasdam zaaknummer Z-23-437256
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting met de plaatsing van installaties voor de productie en opslag van dagverse melk op basis van rauwe melk op de locatie Lageweg 4 te Maasdam zaaknummer Z-23-437256

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting met de plaatsing van installaties voor de productie en opslag van dagverse melk op basis van rauwe melk op de locatie Lageweg 4 te Maasdam zaaknummer Z-23-437256
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Westeinde 22 te Wijngaarden

[Gepubliceerd: 2024-06-05] sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Peursumseweg 1, Peursumsche Vliet te Giessenburg

[Gepubliceerd: 2024-06-05] het uitvoeren van kadeversterkingswerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Wijkdijk 43 te Boskoop

[Gepubliceerd: 2024-06-05] het vergroten van het areaal aan opslag voor grond en het realiseren van een schuur met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Zuidzijde 63 en 65 te Bodegraven

[Gepubliceerd: 2024-06-05] het exploiteren van een dierenartsenpraktijk voor paarden
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Parklaan 5 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Het aanleggen van een verticale bronbemaling in een grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Heijermanshove, Van Lennephove, Multatulihove, Theo Thijssenhove, Timmermanshove en Verweijhove te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Ontgrondingenwet, Berkheide te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-06-05] Het uitvoeren van werkzaamheden voor capaciteitsuitbreiding.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het tijdelijke opslag van PFAS vervuilde grond aan de Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-06-04] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor tijdelijke opslag van PFAS vervuilde grond aan Moezelweg 255 te Rotterdam Europoort
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Max Euwelaan en K.P. van der Mandelelaan te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-06-04] Het ambtshalve wijzigen van een vergunning.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor VPS Cutpoint Improvement Project aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek (2594563 )

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor VPS Cutpoint Improvement Project aan Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor een revisie van de opslagtank TK21 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning voor revisie opslagtank TK21 en nieuw dak type Dome +1FR ontvangen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Middenpolderweg 43 te Streefkerk

[Gepubliceerd: 2024-06-03] Het uitbreiden van een bestaande melkveehouderij voor het huisvesten van 130 stuks melkkoeien en 66 stuks vrouwelijk jongvee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikkingAshland Industries Nederland B.V. (2416974)

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor vervangen, vergroten en herlokaliseren van condensaatvat, plaatsen inspectiebordes en uitbreiden huidige leidingbrug.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het realiseren en in werking hebben van een SO2 scrubber aan de Theemsweg 20 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd, inzake realiseren en inwerking hebben van SO2 rubber.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het vergroten van de bestaande bordes en de realisatie van een hijsbalkconstructie aan de Elbeweg 125 te Rotterdam-Europoort (2537180)

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het bouwen van een betonfundatie voor pomp J301 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort (2491253 )

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld en geven toestemming voor bouw betonfundatie voor pomp J301 aan d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor de realisatie van Filtergebouw 1 aan de Elbeweg 125 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS geven toestemming voor realisatie filtergebouw 1 aan Elbeweg 125 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor de uitbreiding van pompplaats 7 aan de Petroleumweg 56 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-06-03] GS geven toestemming voor uitbreiding pompplaats 7 aan Petroleumweg 56 te Rotterdam Vondelingenplaat
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het vervangen van tank V1036 en V1037, waarbij tevens een nieuwe loopbordes wordt gerealiseerd aan de Vondelingenweg 601 Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-31] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor vervangen tank V1036 en V1037.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Mauritslaan 7 t/m 93 (oneven) te Hillegom

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Het slopen van bestaande woningen en het realiseren van nieuwbouwwoningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Groeneweg 33 te Hoornaar

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Fuutlaan en de Kraanvogelstraat te Delft

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Het renoveren van gebouwen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de huismus.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het wijzigen van de locatie van een PGS 15 opslagkast aan de Chemieweg 7 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-31] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor wijzigen locatie PGS15 opslagkast.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de uitbreiding van pompplaats 7 aan de Petroleumweg 56 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-05-30] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake uitbreiding pompplaats 7 aan Petroleumweg 56 te Rotterdam-Vondelingenplaat.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het plaatsen van een externe serverruimte (gebouw 2656-K) aan de Moezelweg 255 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-30] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor plaatsen externe serverruimte (gebouw 2656-K) aan Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatieverslag bodemsanering Middelland 59 Krimpen aan de Lek

[Gepubliceerd: 2024-05-30] Beschikking evaluatieverslag regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het slopen van een oude Tankput aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht (2528214)

[Gepubliceerd: 2024-05-30] GS geven toestemming voor sloop oude tankput aan Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een banner aan de loop- leidingbrug aan de Buurtje 1 te Gouda

[Gepubliceerd: 2024-05-30] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor aanbrengen banner aan loop- leidingbrug over Schielands Hoge Zeedijk nabij Schielands Hoge Zeedijk 3 te Gouda
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor alle bouwwerken boven 1 meter maaiveld aan de Moezelweg nabij 255 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-30] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor locatie Moezelweg nabij 255 inzake alle bouwwerken boven 1 meter maaiveld.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Omgevingsvergunning, Brandwijksedijk 9 te Brandwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-30] Het uitbreiden van een bestaand melkveestal .
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een SO2 scrubber installatie aan de Theemsweg 20 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-30] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw SO2 scrubber installatie aan Theemsweg 20 te Rotterdam Botlek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-30] Het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw i.v.m. het beheren van de meeuwenpopulatie op bedrijfsterreinen in het havengebied te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een uitweg langs de provinciale weg N468 (23003)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N231, gestuurde boring Nieuwkoop (22079)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N206 Zoeterwoude, leggen telecombuizen (25939)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van camera's langs de N459 in Bodegraven (26401)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N216, Nieuwpoortseweg leggen telecom (21880)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N231, gestuurde boring Nieuwkoop (22079)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N470 Delfgauw, leggen telecom (23695)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten en onderhouden van het middeneiland van de rotonde in de provinciale weg N219, plaatselijk bekend als Bredeweg, ter hoogte van km 13.890, in de gemeente Waddinxveen (31846)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg, langs de parallelweg van de provinciale weg N446, plaatselijk bekend als Hofdijklaan, ter hoogte van km 1.470, te Oud-Ade in de gemeente Kaag en Braassem (21352)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Minerals B.V.

[Gepubliceerd: 2024-05-29] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake verzoek om in opslagtanks in tankputten 12, 13, 14, 15, 16, 18 en 30 geen productklassen PGS29 klasse K1 en K2 meer op- en over te slaan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het inrichten en onderhouden van het middeneiland van de rotonde in de provinciale weg N219, plaatselijk bekend als Bredeweg, ter hoogte van km 13.890, in de gemeente Waddinxveen (31846)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N228 Haastrecht, leggen van elektriciteitskabels (30461)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N228 Haastrecht, leggen van elektriciteitskabels (30461)

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het bouwen van project Aurora aan de Kon Wilhelminahaven ZOZ 1 te Vlaardingen Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het aanpassen van de bestaande Substation E24 aan de Vondelingenweg 601te Rotterdam Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publicatie beschikking Wet bodembescherming, Rotterdamseweg 251 en 253A te Schipluiden

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Bekendmaking dat besloten is om in te stemmen met het saneringsverslag .
Jaar: 2024 Migratie en integratie | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het bouwen van project Aurora aan de Kon Wilhelminahaven ZOZ 1 te Vlaardingen Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Esso Nederland B.V. 2376354

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat van het voorschrift 4.2.6 van de omgevingsvergunning van 23 november 2015, met kenmerk 21988172 / 232500 wordt tijdelijk afgeweken
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het aanpassen van de constructie van de bestaande Substation E28 aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, Wilsveen 37 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-05-28] het houden van melkkoeien
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Omgevingsvergunning, Perzikenlaan 1 te 's-Gravenzande

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Het aanleggen en gebruiken van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van kassen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Omgevingsvergunning, Museumpark 40 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Het reviseren van de op 5 juni 2007, kenmerk DGWM/2007/7971, verleende vergunning m.b.t. het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. de duurzame koeling en verwarming van een hogeschool.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Omgevingsvergunning, Ypenburgse Boslaan 2 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Het reviseren van de op 16 februari 2017, kenmerk ODH-2017-00008099, verleende vergunning i.v.m. de uitbreiding van een bodemenergiesysteem van één doublet naar twee doubletten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Omgevingsvergunning, Boussinesqweg te Delft

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Het wijzigen van de op 7 juli 2023, kenmerk ODH711827, verleende vergunning i.v.m. het uitwijken naar het diepere derde watervoerend pakket.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Carolus Clusiuslaan 30 te Sassenheim

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Het vervangen van het Bay Replacement Programma van een hoogspanningsstation met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning, het Dobbegebied te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Het herinrichten van het huidige Centraal Park met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Haarenlaan 1450 te Schiedam

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Haarenlaan 1450 te Schiedam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Hang 4-6 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Hang 4-6 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Regenbooglaan, Terracottastraat, Vermiljoenstraat, Karmozijnstraat en Hoogkamerlaan te Rijswijk

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Regenbooglaan, Terracottastraat, Vermiljoenstraat, Karmozijnstraat en Hoogkamerlaan te Rijswijk
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, waterwingebied Berkheide te Wassenaar en Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, waterwingebied Berkheide te Wassenaar en Katwijk
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Willem Royaardsplein e.o. te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Willem Royaardsplein e.o. te Den Haag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Burgemeester Velthuijsenlaan en de Burgemeester Caan van Necklaan te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-05-28] Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Burgemeester Velthuijsenlaan en de Burgemeester Caan van Necklaan te Leidschendam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een viertal opslagsilo's aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-05-27] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw viertal opslagsilo's aan Vondelingenplaat 17 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Synres B.V. (2333897)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] GS hebben besloten vergunning te verlenen voor plaatsen twee thermische oliefornuizen, koelers en twee koeltorens.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatieverslag bodemsanering 2e fase Overtocht 64 in Bodegraven ZH049700002

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Beschikking evaluatieverslag 2e fase
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels Kanaaldijk Oost 3, Heenvliet (27127)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Oudelandsedijk 11 te Abbenbroek

[Gepubliceerd: 2024-05-23] Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het houden van vee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het tijdelijke waterzuivering voor verwijdering van PFAS en PCDD/F uit het afvalwater aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-23] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor tijdelijke waterzuivering voor verwijdering van PFAS en PCDDF uit afvalwater aan Gerbrandyweg 10 te Rotterdam Botlek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop 2340871

[Gepubliceerd: 2024-05-23] GS hebben omgevingsvergunning ingetrokken inzake akoestische afscherming.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezelkabels De Hooge Krocht 1, Noordwijk (26830)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N215, Nieuwe-Tonge, verleggen telecom (22081)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een houten damwand in de watergang langs de provinciale weg N496, plaatselijk bekend als Zwartedijk, ter hoogte van km 2.620, in de gemeente Voorne aan Zee (23662)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het inrichten en onderhouden van het middeneiland van de rotonde in de provinciale weg N493, plaatselijk bekend als Groene Kruisweg, ter hoogte van km 2.360, te Spijkenisse in de gemeente Nissewaard (23299)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N215, Langeweg Nieuwe-Tonge, verleggen telecom (22081)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N223 Schipluiden, plaatsen van verbindingskasten telecom (4692)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N206 Zoeterwoude, leggen telecombuizen (25939)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N223 Schipluiden, plaatsen verbindingskasten telecom (4693)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor verplaatsen uitweg (23003)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N216, Nieuwpoortseweg leggen telecom (21880)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N479, Veerweg leggen telecom (21847)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels Kanaaldijk Oost 3, Heenvliet (27127)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N206 Noordwijk, plaatsen twee peilbuizen (22837)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor stremmen van de scheepvaart op de Delftse Schie ter hoogte van de Sint-Sebastiaansbrug in het kader van werkzaamheden aan de Tramrails (29602)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van lichtmasten, het plaatsen van geluidsreducerende vangrail en het plaatsen van geluidsreducerend asfalt, langs en op de provinciale weg N444, plaatselijk bekend als Leidsevaart, tussen km 4.350 en 4.700 te Voorhout in de gemeente Teylingen (22111)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van camera's langs de provinciale weg N459 (26401)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Laan op Zuid te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Het aanleggen van een open bodemenergiesysteem voor de duurzame klimatisering van een kantoorgebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Krimpen aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus en de gierzwaluw en van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor het plaatsen van een dieseltank en onderhoud van materieel in de werkplaats op de locatie Rapenburg 1 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-442235

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Toestemming voor het plaatsen van een dieseltank en onderhoud van materieel in de werkplaats op de locatie Rapenburg 1 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-442235
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het stremmen van de Delftse Schie in verschillende nachten in de periode van 2 juni tot en met 23 juni 2024, in verband met werkzaamheden aan de Sint-Sebastiaansbrug in Delft (29602)

[Gepubliceerd: 2024-05-22] Omgevingsvergunning voor het stremmen van de Delftse Schie in verschillende nachten in de periode van 2 juni tot en met 23 juni 2024, in verband met werkzaamheden aan de Sint-Sebastiaansbrug in Delft (29602)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het verplaatsen van van de PGS15-opslagunit, de afvalopslagvoorziening en het vervangen van een cryogene PGS-9-stikstoftank aan de Elbeweg 110 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verplaatsen PGS15-opslagunit, verplaatsen afvalopslagvoorziening voor reststromen en vervangen cryogene PGS-9-stikstoftank.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het plaatsen van een externe server ruimte aan de Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor het plaatsen externe server ruimte (gebouw 2656-K).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor de bouw van een tijdelijke kantorenloods (modulair) opgebouwd op staal aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor bouw tijdelijke kantorenloods opgebouwd op staal.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publicatie beschikking Wet natuurbescherming, Dominee Montijnstraat e.o. te Sommelsdijk

[Gepubliceerd: 2024-05-21] Het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen, alsmede het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het verplaatsten van opslag chemicaliën TSC en kleppenruimte aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verplaatsen opslag chemicaliën TSC en kleppenruimte aan Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de verlenging van de tijdelijke emballageloods met 10 jaar aan de Rijksstraatweg 31 te Sassenheim

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verlenging tijdelijke emballageloods met 10 jaar.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het kappen van drie bomen aan de Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake kappen drie bomen aan Moezelweg 255 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het realiseren van een kade en aanmeervoorzieningen aan de Moezelweg 145 te Rotterdam-Europoort Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-21] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd inzake realiseren kade en aanmeervoorzieningen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, aan de Schuwacht, gelegen tussen hectometerpaal 15,6 en 15,4 te Krimpenerwaard

[Gepubliceerd: 2024-05-21] Het verlenen van een ontheffing voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de rivierrombout i.v.m. het plaatselijk versterken en het wijzigen van de afwerking van een dijktalud.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor een proefopstelling van een alternatieve bovenafdichting van de deponie in combinatie met PV-panelen aan de Loswalweg 50 te Rotterdam-Maasvlakte

[Gepubliceerd: 2024-05-17] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning voor proefopstelling alternatieve bovenafdichting deponie in combinatie met PV-panelen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor verplaatsing van de opslaglocaties aan de Buurtje 1 te Gouda

[Gepubliceerd: 2024-05-17] GS hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verplaatsen opslaglocaties van Cargill BJ1765-105
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het herbouwen van tank TK01 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-17] GS hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake herbouw tank TK01 voor locatie d'Arcyweg 76 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Europoort B.V. 2382377

[Gepubliceerd: 2024-05-17] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor plaatsen tijdelijke leidingbrug voor periode van 12 maanden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Europoort B.V. 2336235

[Gepubliceerd: 2024-05-17] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor fase 3 project om deel bestaande warmwater system te vervangen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Willem de Zwijgerlaan en Koekoeklaan te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Een aanvraag van een omgevingsvergunning voor renovatiewerkzaamheden aan woningen en de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Stellingmolen, Poldermolen en Pelmolen te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-05-17] een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden van drie appartementencomplexen met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Erasmusstraat 137-141 en Tollenstraat 60 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Slag Vlugtenburg te 's-Gravenzande

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een fietsenstalling met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, De Limes te Oegstgeest

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Het niet verlenen van een vergunning, omdat er geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning,Bert Haanstrastrook 27 te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuw tuinhek en het verwijderen van gemeentelijk groen met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, bedrijfsterreinen in havengebied te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opzettelijk vernielen van nesten van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-05-16] er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben op 12 januari 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor Arkelsedijk 46 te Gorinchem.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben op 8 september 2023 een melding actviteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor Moezelweg 151 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben op 28 september 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor d'Arcyweg 76 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben op 2 november 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor Maassluissedijk 175 te Vlaardingen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben op 1 november 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling op Botlekweg 190 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben op 4 mei 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor locatie Oude Maasweg 80 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij B.V. (2310368)

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor eerste fase, onderdeel milieu voor realiseren aanleg en opereren 2 elektrische boilers voor opwekking stoom.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning C.G. Roosweg 22B te Schoonhoven

[Gepubliceerd: 2024-05-16] het maken van een boogzinker
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Seinpoststraat 149 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het realiseren van een open bodemenergiesysteem voor de verwarming van een zwembad en sportcomplex.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming Katwijk aan Zee en Rijnsburg

[Gepubliceerd: 2024-05-16] verleende ontheffing te verlengen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Van der Doeslaan 3 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het realiseren van een uitbouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Provincialeweg 11 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het graven van een lasgat t.b.v. een telecomkabel onderzoek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Gouwelandenlaan 5 te Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het herinrichten van een terrein met de aanwezigheid hierbij van de waterspitsmuis, de rugstreeppad en de grote modderkruiper.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Venestraat, Achterom en Nieuwstraat te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het verduurzamen van woningen (complex 2013) met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Mozartlaan 22 t/m 276 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het renoveren en verduurzamen van appartementen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Julianaweg e.o. te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het renoveren van woningen (complexen TECH 2700-0030 en 2700-0031) met de aanwezigheid hierbij van de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Blokland 18 in Nieuwveen

[Gepubliceerd: 2024-05-16] omgevingsvergunning onderdeel milieu (ambsthalve actualisatie)
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het aanpassen van tankput 3500 aan de Theemsweg 14 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor aanpassen tankput 3500 dmv plaatsen keerwanden en nieuw tankputbodem met bijbehorende onderdelen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publicatie beschikking Wet natuurbescherming, Johan Wagenaarstraat 2 t/m 104 (complex 664), Diepenbrockstraat 2 t/m 104 (complex 668), Obrechtstraat 2 t/m 54 (complex 671), Obrechtstraat 56 t/m 108 (complex 667), en Obrechtstraat 110 t/m 162 (complex 663) te Schiedam

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Het opzettelijk verstoren alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden evenals de nieuwbouw van 300 woningen op dezelfde locatie.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het vervangen van het huidige vat V2002 en V2004 in de SDA fabriek aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor vervangen huidige vat V2002 en V2004 in SDA fabriek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2558536)

[Gepubliceerd: 2024-05-16] GS hebben ingestemd met evaluatieverslag en nazorgplan voor De Kade Maassluis fase 2 stap 3 t/m 5 te Maassluis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten en onderhouden van het middeneiland van de rotonde in de provinciale weg N493, plaatselijk bekend als Groene Kruisweg, ter hoogte van km 2.360, te Spijkenisse in de gemeente Nissewaard (23299)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel bij Provincialeweg West 31, Haastrecht (21814)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van de oevervoorziening langs de Oude Rijn te Hazerswoude-Rijndijk (24949)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezelkabels De Hooge Krocht 1, Noordwijk (26830)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N207 Boskoopseweg Boskoop, asfalt zagen tbv aanleg waterleiding (25576)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N489, Maasweg Mijnsheerenland, vervangen gasafsluiter (19504)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intrekking vergunning ligplaats en omgevingsvergunning voor het hebben en behouden van een oevervoorziening in de Delftse Schie te Delft Rotterdamseweg 402A 3 (25840)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Intrekking vergunning ligplaats en omgevingsvergunning voor het hebben en behouden van een oevervoorziening in de Delftse Schie te Delft Rotterdamseweg 402A 3 (25840)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een distributiegasstation C.G. Roosweg 24, Schoonhoven (17920)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het realiseren van betonplaatfunderingen ter uitbreiding van de bestaande BVRU U3800A en U38006B aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking C. Steinweg Handelsveem B.V. 2290759

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het lassen van elektriciteitskabels Hogeveenseweg 55, Benthuizen (21617)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Chemours Netherlands B.V. 2387149

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een gasleiding bij 1e Tochtweg 72 a, Nieuwerkerk aan den IJssel (23334)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N223 Schipluiden, plaatsen verbindingskasten telecom (4692)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels langs Hoefweg 186, Bleiswijk (25444)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel bij Provincialeweg West 31, Haastrecht (21814)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van gasleidingen C.G. Roosweg 24, Schoonhoven (17326)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een distributiegasstation C.G. Roosweg 24, Schoonhoven (17920)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor bebording vrachtwagenverbod Vredebestlaan, langs N211 Poeldijk (17755)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N489, vervangen gasaflsuiter (19504)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N207 Boskoopseweg, asfalt zagen (25576)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het lassen van elektriciteitskabels Hogeveenseweg 55, Benthuizen (21617)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van gasleidingen C.G. Roosweg 24, Schoonhoven (17326)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een houten damwand in de watergang langs de provinciale weg N496, plaatselijk bekend als Zwartedijk, ter hoogte van km 2.620, in de gemeente Voorne aan Zee (23662)

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zeehos te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-14] Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zeehos te Katwijk
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zeehos te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-14] het intrekken van de op 16 september 2021, kenmerk 00609223-00014980, verleende vergunning
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zeehos te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-14] het intrekken van de op 16 september 2021, kenmerk 00609227-00014986, verleende vergunning
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zeehos te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-14] het intrekken van de op 16 september 2021, kenmerk 00609226-00014983, verleende vergunning
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2382444

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS hebben besloten vergunning dd 28-11-2008 te wijzigen, het AV- en AO/IC beleid dd 13-5-2022 goed te keuren.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Brenntag Zwijndrecht B.V. 2069520

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS hebben besloten vergunning te verlenen inzake voorschrift 5.6.17 en 5.6.19.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT (1983714)

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS hebben op 16 januari 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor locatie Nieuw Oranjekanaal 45 te Hoek van Holland
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS hebben op 2 februari 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor Noordweg 9 te Zwijndrecht.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Weergang 20 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-05-13] Het maken van twee boogboringen in een grondwaterbeschermingsgebied t.b.v. een glasvezelverbinding.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Windgatseweg 11 te Rockanje

[Gepubliceerd: 2024-05-13] Beschikking Wet natuurbescherming, Windgatseweg 11 te Rockanje
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS hebben op 14 februari 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor locatie Welplaatweg 34 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het realiseren van een afzonderlijke betonplaatfundering voor tank TK1225 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS geven toestemming voor realiseren afzonderlijke betonplaatfundering voor tank TK1225.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zeehos te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-13] Het intrekken van de op 16 september 2021, kenmerk 00609217-00014734, verleende vergunning.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS hebben op 4 juli 2023 een melding activiteitenbesluit en bijbehorende regeling ontvangen voor Rijndwarsweg 2 te Rotterdam-Europoort
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het bouwen van een betonnen fundatie voor een CFFP-analysator en pomp voor het Diesel Pool constructie aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-13] GS geven toestemming voor bouw betonnen fundatie voor CFFP-analysator en pomp voor Diesel Pool constructie aan d'Arcuweg 76 te Rotterdam-Europoort.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Molenwerf 1 t/m 13 (oneven), 2 t/m 30 (even), Riethil 1 t/m 25 (oneven), 2 t/m 30 (even), Troyeveld 1 t/m 19 (oneven), 2 t/m 40 (even), Tollegors 1 t/m13 (oneven), 2 t/m 30 (even), Slobbegors 1 t/m 11 (oneven), 2 t/m 40 (even) en Burgemeester de Vries Broekmanlaan 21 t/m 27 (oneven) te Oud-Beijerland

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Een kennisgeving ontvangen voor het uitvoeren van sloop-, nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, 's-Gravenweg 409 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Een kennisgeving ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe schuur met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Rozenlaan e.o. Numansdorp

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Burg. Hammerbaan e.o. Oud-Beijerland

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het uitvoeren van sloop-, nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus en gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Pernis B.V. 2071663

[Gepubliceerd: 2024-05-10] GS hebben omgevingsvergunning ingetrokken inzake plaatsen portocabin met toiletten nabij steiger 9.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Spoorlaan 125-127 te Voorhout

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het bouwen van 4 vrijstaande woningen met de aanwezigheid hierbij van de rugstreeppad.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Lavendelweg 10 16 en Lavendelzoom 38 52 te Voorhout

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het realiseren van een filtergebouw aan de Elbeweg 125 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-10] GS hebben aanvraag ontvangen inzake realiseren filtergebouw in tankput van raffinaderij.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Grote Hagen 98 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-10] De aanvraag betreft het verlengen van de geldigheidstermijn van een verleende ontheffing.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Dwarsweg 23 te Rockanje

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het verlengen van de geldigheidstermijn van een verleende ontheffing.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Tuinlaan 114 te Schiedam

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het slopen van een pand, ter plaatse realiseren van nieuwbouw en het transformeren van een ander pand naar ouderenvoorzieningen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de aanpassing van de DMEA dosering aan de Merseyweg 10 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-10] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor aanpassen DMEA dosering op locatie Merseyweg 10 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor het nemen van maatregelen voor geluidreductie op de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem zaaknummer Z-23-437803

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Toestemming voor het nemen van maatregelen voor geluidreductie op de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem zaaknummer Z-23-437803
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Robert Kochplaats 346-348 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Het verlengen van de geldigheidstermijn van de op 23 november 2022, kenmerk ODH502161, verleende ontheffing.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het wijzigen van een voorschrift aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-10] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake vervangen voorschrift 1.1.1.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bankje en informatiebord (23794)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een handhole langs 's-Gravenweg 3, Nieuwerkerk aan den IJssel (20924)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een handhole langs 's-Gravenweg 3, Nieuwerkerk aan den IJssel (20924)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezeltracé langs Hoefweg 196, Bleiswijk (16733)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezeltracé langs Hoefweg 196, Bleiswijk (16733)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N215 Nieuwe-Tonge, leggen kabels (10765)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezeltracé langs Terreplein 1, Bergambacht (14125)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op het Rijn-Schiekanaal te Delft (22342)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag intrekking omgevingsvergunning ligplaats in de Delftse Schie te Delft Rotterdamseweg 402A 3 (25840)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels langs Hoefweg 186, Bleiswijk (25444)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een werk in de Oude Rijn te Koudekerk aan den Rijn (14983)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een gasleiding bij 1e Tochtweg 72 a, Nieuwerkerk aan den IJssel (23334)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N215 Langeweg Nieuwe-Tonge, verleggen kabels tbv herinrichting kruising (10765)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een werk en innemen ligplaats Oude Rijn te Koudekerk aan den Rijn (25709)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van werken en het innemen van een tijdelijke ligplaats in de Oude Rijn te Hazerswoude-Rijndijk (24949)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats en hebben van een steiger in de Oude Rijn te Koudekerk aan den Rijn (14950)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor bebording vrachtwagenverbod Vredebestlaan (17755)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke uitweg Hofdijklaan 23 Oud Ade (21352)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen, hebben en onderhouden van bebording langs diverse vaarwegen, ten behoeve van het Sloepennetwerk Hollandse Plassen (25741)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor bebording vrachtwagenverbod Vredebestlaan, langs N211 Poeldijk (17755)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Klepperdans 26 t/m 84 (even) en Vuurdans 12 t/m 70 te Capelle ad IJssel

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een complex met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Abtsweg 77 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, Nijhofflaan 21 t/m 43 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het renoveren van woningen met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, Cornelis de Wittstraat 12 en 14 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het realiseren van een hotel met brasserie en de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Boezemstraat 101-289 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het verrichten van renovatiewerkzaamheden aan een complex met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, De Genestetstraat 2-141 en Nicolaas Beetslaan 324-354 (complex 105) en Spinozalaan 285-387 (complex 1035) te Voorburg

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Pioen, Bloemhof te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Pietersonstraat 16-58 en van Speykstraat 1-29 en 8-50 Ter Heijde te Westland

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het verduurzamen van 54 eengezinswoningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, Maasterras te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het realiseren van een nieuwbouwwijk met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezeltracé langs Terreplein 1, Bergambacht (14125)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking omgevingsvergunning, Solleveld te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-05-08] het uitvoeren van bodemonderzoek in een grondwaterbeschermingsgebied
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-05-08] er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

[Gepubliceerd: 2024-05-08] de ernst en noodzaak van een spoedige sanering is vastgesteld voor de bodemverontreiniging op grond van artikelen 29 en 37 Wbb en er is ingestemd met het saneringsplan op grond van artikel 39 en 40 Wbb,
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De Scheysloot 81 in Noordwijk

[Gepubliceerd: 2024-05-07] De aanvraag gaat over het opslaan van handelsgoederen op specifieke locaties binnen de inrichting
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking deelsaneringsplan Rijneveld ter hoogte van 72 Boskoop

[Gepubliceerd: 2024-05-07] Beschikking saneringsplan regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Oudelandsedijk 6 te Abbenbroek

[Gepubliceerd: 2024-05-07] Het realiseren van een nieuwe ligboxenstal en het uitbreiden naar 83 melkvee en 43 jongvee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Prinses Beatrixlaan 400 te Den Haag.

[Gepubliceerd: 2024-05-07] Een vergunning te weigeren voor het het uitbreiden van een bestaand datacenter, omdat geen sprake is van een vergunningplicht.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Ouddorp, gemeente Goeree-Overflakkee

[Gepubliceerd: 2024-05-07] Het herinrichten van strandje Twins en Punt West.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving BUS melding Westeinde thv 25 te Roelofarendsveen

[Gepubliceerd: 2024-05-06] het betreft graven binnen een beschikte nazorgcontour
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, ten westen van het Noordeinde en ten noorden van de Kerkweg te Roelofarendsveen

[Gepubliceerd: 2024-05-06] Beschikking Wet natuurbescherming, ten westen van het Noordeinde en ten noorden van de Kerkweg te Roelofarendsveen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking saneringsplan regulier Industrieweg 2 Alphen aan den Rijn (voorheen Eikenlaan 20)

[Gepubliceerd: 2024-05-06] Beschikking saneringsplan regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het leiden van niet condenseerbare stoffen aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam-Maasvlakte

[Gepubliceerd: 2024-05-06] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake leiden niet condenseerbare stoffen aan Antarcticaweg 185 te Rotterdam-Maasvlakte
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Reym Rotterdam B.V. 2341588

[Gepubliceerd: 2024-05-06] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsen en in gebruik nemen van Kombi-Unit portacabin (merk BUKO).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Laan van Avant-Garde nabij Theodoor Colenbranderhof

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het herbouwen van substation 3 aan de Beerweg 101 te Rotterdam-Maasvlakte

[Gepubliceerd: 2024-05-03] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake herbouw substation 3 en enkele andere bouwactiviteiten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Wet bodembescherming Nieuwveenseweg 25 te Nieuwkoop

[Gepubliceerd: 2024-05-03] het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport en nazorgplan
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Team Terminal B.V. (2091744)

[Gepubliceerd: 2024-05-02] GS hebben voornemen vergunning te verlenen inzake afkoppelen operationeel systeem, leeg- en schoonmaken en uit gebruik nemen tank 953
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het aanpassen en terugplaatsen van de schoorstenen van de EfW ter voorbereiding op de Carbon Capture plant aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-02] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake aanpassen en terugplaatsen schoorstenen van EfW ter voorbereiding op Carbon Capture plant.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shin-Etsu PVC B.V. (2429650)

[Gepubliceerd: 2024-05-02] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake vervangen Quench Kolommen op bestaande fundatie en plaatsen S taalconstructie met bordes.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. (2364024)

[Gepubliceerd: 2024-05-02] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor aanpassen tank 1192.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het opslaan van vloeistoffen in opslagtanks of in tankcontainers of verpakkingen aan de Makassarstraat 1 te Rotterdam-Maasvlakte

[Gepubliceerd: 2024-05-02] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake opslaan vloeistoffen opslagtanks of tankcontainers of verpakkingen dat wordt gebruikt als opslagtank.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking HES Botlek Tank Terminal B.V. 2384825

[Gepubliceerd: 2024-05-02] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor in gebruik nemen pijpleiding voor transport meta-xyleen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor een bouwvergunning ten behoeve van een CO2-afvanginstallatie voor de HyCO 4 fabriek van Air Products. aan de Boyneweg 10 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-05-02] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het renoveren van een dak/gevel aan de bestaande overkapping/loods aan de Elbeweg 96 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-05-02] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verlengen van de vergunning voor het onderhouden van een rotonde (13927)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke verwijsborden (20164)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een herdenkingsbord (22540)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels langs Groene Kruisweg ter hoogte van hmp 6.75, Heenvliet (17194)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezelkabels bij rotonde Van Berckelweg 32, Noordwijk (7362)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N457 Waddinxveen, aanpassen elektra (1387)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke verwijsborden (20164)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N468 Molenweg, Maasland, leggen kabels en maken HDD-boring (15379)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N214 Noordeloos, leggen elektra en maken HDD-boring (20264)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel Polderweg 2, Geervliet (19603)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel Polderweg 2, Geervliet (19603)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bankje en informatiebord (23794)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N214, Noordeloos, aanpassen elektra (20264)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikkingENAir Liquide Industrie B.V. 2046929 / RWSZ2023-0004159

[Gepubliceerd: 2024-05-01] GS en minister van I&W hebben voornemen vergunningen te verlenen inzake revisievergunningaanvraag voor o.a. uitbreiding productie waterstof.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een gasleiding langs Weijland 35, Nieuwerbrug aan den Rijn (17359)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N215 Nieuwe Tonge, verwijderen kabels (18448)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N215 Nieuwe-Tonge, verwijderen kabels (18448)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een insteekhaven Zuiderburg 18, Oegstgeest (24059)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Glasfabriek B.V. 1521458

[Gepubliceerd: 2024-05-01] GS hebben besloten de vergunning inzake inrichting voor productie van verpakkingsglas in te trekken.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een herdenkingsbord langs de provinciale weg N231 (22540)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een gasleiding langs Weijland 35, Nieuwerbrug aan den Rijn (17359)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het stremmen van de Delftse Schie op 25 en 26 mei 2024, in verband met het evenement PEiL en PEiK (6799)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Omgevingsvergunning voor het stremmen van de Delftse Schie op 25 en 26 mei 2024, in verband met het evenement PEiL en PEiK (6799)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Europoort B.V. 1967989

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking OCI Terminal Europoort B.V. 2254404

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingekomen melding milieubelastende activiteit - Veldweg ten zuiden van 4 in Ter Aar

[Gepubliceerd: 2024-05-01] het saneren van met asbest verontreinigde grond door ontgraving
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het intrekken van een bouwvergunning aan de Oude Maasweg 6 te Rotterdam-Botlek.

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn een nieuwe fundering en staalconstructie, het VPS Cutpoint Improvement Project. aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking ernst/spoed en deelsaneringsplan Stationsplein 6 (Lombok) te Gouda

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Beschikking ernst/spoed en deelsaneringsplan
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking AVR-Afvalverwerking B.V.

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Maasvlakte Olie Terminal N.V. 2324152

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn de huidig vergunde opslag van afvalstoffen in tanks uit te breiden met nieuwe afvalstofstromen aan de Oude Maasweg 6 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Chemours Netherlands B.V. 2419000

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het realiseren van een insteekhaven in het perceel Zuiderburg 18 te Oegstgeest (24059)

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een middenspanningskabel via open ontgraving en een boogzinker langs de N207 ter hoogte van hmp 10.3 te Stolwijk (18415)

[Gepubliceerd: 2024-04-30] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking hogere grenswaarden Reconstructie N219 / Zuidelijke Dwarsweg (2341435_5723161)

[Gepubliceerd: 2024-04-29] vaststelling van hogere grenswaarden verkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder in verband met de reconstructie van de rotonde van de N219 ter hoogte van de Zuidelijke Dwarsweg ten einde de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Roomburgerweg 3 te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-29] het plaatsen van zonnepanelen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Berestein 5 t/m 39 (oneven) te Kwintsheul

[Gepubliceerd: 2024-04-29] het uitvoeren van onderhoud- en verduurzamingswerkzaamheden van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Burgemeester Jamessingel te Gouda

[Gepubliceerd: 2024-04-29] Het wijzigen van de op 7 april 2023, kenmerk ODH633651, verleende vergunning i.v.m. een gewijzigde locatie-aanduiding van een koude bron.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Mandenmakerstraat 21-25 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-04-29] Het uitvoeren van een bodemsanering in een grondwaterbeschermingsgebied boringsvrije zone.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Air Products Nederland B.V. 2239657

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben voornemen vergunning te verlenen inzake aanvraag 2e fase: bouw en realisatie fundaties tbv nieuw op te richten waterstoffabriek
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Van Iperen Oude Maas (2549250)

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure ontvangen voor kappen van een boom.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Prins Bernhardstraat 1, 3, 5, 7, Oranjestraat 4 t/m 26 (even), Prinsessestraat 1 t/m 11 (oneven) en Europaplein 3 t/m 9 (oneven) te Nieuwe Tonge

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren van woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Vijf Meilaan 137 en Johan Wagenaarlaan 11 te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het slopen en renoveren van appartementen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Duiventorenstraat 71 te Naaldwijk

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het verduurzamen van een wooncomplex (30601) met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Soesterbergstraat 143-199 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren en verduurzamen van een complex met 28 portiekwoningen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Roodborststraat 1 - 70 te Leiderdorp

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren van woningen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking evalualtie BUS Immobiel (ZH048200861) op de locatie Pijlstoep 44 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-443024

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Toestemming voor beschikking evalualtie BUS Immobiel (ZH048200861) op de locatie Pijlstoep 44 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-443024
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Topaaslaan 66 t/m 214 en Turkooislaan 2-8 en 34-104 te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en energietransitie met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor Beschikken evaluatie bodemsanering ZH051201548 op de locatie Schelluinsestraat 23 te Gorinchem zaaknummer Z-24-441033

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Toestemming voor Beschikken evaluatie bodemsanering ZH051201548 op de locatie Schelluinsestraat 23 te Gorinchem zaaknummer Z-24-441033
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Louis Davidsstraat 52-168 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het verduurzamen van drie wooncomplexen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Willemshoevelaan 4 te Spijkenisse

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het verduurzamen van een kerk met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de aanpassingen van de hoofdleidingbrug naar bottelarij 2 aan de Burgemeester Smeetsweg 1 te Zoeterwoude

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor aanpassingen hoofdleidingbrug naar bottelarij 2.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het verplaatsen van een PGS15 opslagkast aan de Chemieweg 7 te Rotterdam-Botlek (2550984)

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verplaatsen PGS15 opslagkast
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Boomgaard e.o. te Nieuw-Beijerland

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren van woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus en de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het in gebruik nemen van incinerators aan de Moezelweg 75 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor in gebruik nemen incinerators.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Sinclair Lewisplaats 24 t/m 358 en 370 t/m 506 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren en verduurzamen van woningen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Verzetshelden 1 fase 2 te Hoogvliet

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis, huismus en de gierzwaluw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Nobian Chemicals B.V. 2401246

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake leveren gasvormig chloor aan Shin-Etsu.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn de aanvraag betreft het plaatsen van een FRTO aan de Torontostraat 20 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor plaatsen FRTO.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Beatrixstraat/Koninginneweg te Noordwijkerhout

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het amoveren van bebouwing en realiseren van nieuwbouw met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en de huismus.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Advanced Recycling aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Klipper e.o. te Oud-Beijerland.

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren van woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus, gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zadelmaker e.o. te Oud-Beijerland

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het renoveren van woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking saneringsplan regulier Prins Hendrikstraat t.h.v. 251 Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Beschikking saneringsplan regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Transterminal Dordrecht B.V. 2348846

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben omgevingsvergunning geweigerd inzake ingebruiknemen van aan voorzijde perceel grenzende groenstrook.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Europoort B.V. 2216884

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor vervangen huidige extern drijvend dak.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shin-Etsu PVC B.V. 2258442

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor leegmaken en opvullen van koelsystemen van koud VC opslagtank.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Laageind 19 te Driebruggen

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Het uitbreiden van een bestaand melkrundveehouderij.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2382308)

[Gepubliceerd: 2024-04-26] GS hebben ingestemd met saneringsplan voor locatie Heerendijk 17-21 te Oude-Tonge
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Gate Terminal B.V. 2352668

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen voor het verplaatsen van 10 opstelplaatsen voor LNG-trucks naar de Aziëweg te Rotterdam-Maasvlakte.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit uitgebreide omgevingsvergunning actualiseren/wijzigen Tweede Bloksweg 54b in Waddinxveen

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Besluit uitgebreide omgevingsvergunning actualiseren/wijzigen
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor het opnemen van een proefnemingsvoorschrift op de locatie Baanhoekweg 12 te Dordrecht zaaknummer Z-24-443434

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Toestemming voor het opnemen van een proefnemingsvoorschrift op de locatie Baanhoekweg 12 te Dordrecht zaaknummer Z-24-443434
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Damhouderstraat 19 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Besloten is in te stemmen met het saneringsverslag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Poelkade nabij 20-40 te 's-Gravenzande

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Besloten is om in te stemmen met het saneringsverslag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, langs de Hollandsekade en de Uitweg nabij Woerdense Verlaat te Nieuwkoop

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van telecom in de provinciale weg N218 ter hoogte van hmp 6.1 (zuidzijde) te Geervliet (16734)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van laagspanningskabels langs De Pinnepot 13, Oostvoorne (19339)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van laagspanningskabels Kleidijk 1, Oostvoorne (19405)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor Wateringseweg 4 (N464) in Poeldijk, verwijderen gasleiding. (19999)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een werk in de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn (6634)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de vergunning voor het onderhouden van een rotonde (13927)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezelhuisaansluiting Breekade 28, Krimpen aan de Lek (18910)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een buiskoppeling voor glasvezel bij Dokter Stapenséastraat 45, Leimuiden (15810)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van laagspanningskabels Kleidijk 1, Oostvoorne (19405)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel bij bushalte Henry Fordstraat 23, Zwartewaal (12442)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van laagspanningskabels langs De Pinnepot 13, Oostvoorne (19339)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een buiskoppeling voor glasvezel bij Dokter Stapenséastraat 45, Leimuiden (15810)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op het Rijn-Schiekanaal te Delft (22342)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van telecom in de provinciale weg N218 ter hoogte van hmp 6.1 (zuidzijde) te Geervliet (16734)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel bij bushalte Henry Fordstraat 23, Zwartewaal (12442)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel bij bushalte Henry Fordstraat 23, Zwartewaal (12442)

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, Boshuizerlaan 1 en 5 te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-24] het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, Hoofdweg 256, 258 en 206 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-24] BeschikkingWet natuurbescherming, Hoofdweg 256, 258 en 206 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Oude Maasweg 80 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-24] het slopen van voormalige bedrijfspanden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het realiseren van een in- en uitrit (t.h.v. hp 16,1 li) aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam-Maasvlakte

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het vervangen van de bestaande WESP opstelling aan de Theemsweg 20 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

beschikking Wet bodembescherming, Meidoornlaan/Groen van Prinstererlaan 1 te Pijnacker

[Gepubliceerd: 2024-04-24] het instemmen met een saneringsverslag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Populierenweide te Vlaardingen

[Gepubliceerd: 2024-04-24] het realiseren van een watersysteem en het kappen van bomen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Vlaardingen B.V. 2273870

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het op- en overslaan van twee nog niet eerder vergunde stoffen aan de Oude Maasweg 4 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor het realiseren van een stalen bedieningsbordes, stalen leidingondersteuningen en een betonplaat voor de pompen aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort.

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning, Kievitsweg 123 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Het uitvoeren van drie boringen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Bark 103 - 203 te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-23] het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Buziaustraat, Pisuissestraat, Dirk Wittestraat en Isaäc Hubertstraat te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-23] het verduurzamen van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, nabij Ambachtstraat nr. 4 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-04-23] Het plaatsen van een netstation.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor Aanvraag beschikking bodemsanering op de locatie Noordweg 9 te Zwijndrecht zaaknummer Z-23-429944

[Gepubliceerd: 2024-04-22] Toestemming voor Aanvraag beschikking bodemsanering op de locatie Noordweg 9 te Zwijndrecht zaaknummer Z-23-429944
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Lamborghinilaan 4 te Oud-Beijerland

[Gepubliceerd: 2024-04-22] het vervangen van een bestaande monobron en het wijzigen van de seizoensdebieten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingekomen melding milieubelastende activiteit - Dorpsstraat 73 en Schippersdam 10 te Warmond

[Gepubliceerd: 2024-04-22] het graven in verontreinigde grond
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de wijziging van de begrenzing Gate Terminal 2, aan de Maasvlakteweg 991 te Rotterdam-Maasvlakte (2492737)

[Gepubliceerd: 2024-04-22] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake wijziging begrenzing Gate Terminal 2.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn de aanleg van een leiding en de bouw van een leidingbrug tussen RTO en scrubber aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-04-22] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor aanleg leiding en bouw leidingbrug.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het opnemen van een proefnemingsvoorschrift op de locatie Baanhoekweg 12 te Dordrecht zaaknummer Z-24-443434

[Gepubliceerd: 2024-04-22] Aanvraag vergunning voor het opnemen van een proefnemingsvoorschrift op de locatie Baanhoekweg 12 te Dordrecht zaaknummer Z-24-443434
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Hofdijklaan 13 te Oud Ade

[Gepubliceerd: 2024-04-22] Besloten is om in te stemmen met het verzoek om de vergunning van 7 oktober 2021, kenmerk 01006431-00016723, gedeeltelijk in te trekken.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor aanvragen beschikking BUS evaluatie (ZH197800489) op de locatie Lekdijk ong. te Nieuw-Lekkerland zaaknummer Z-24-441812

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Toestemming voor aanvragen beschikking BUS evaluatie (ZH197800489) op de locatie Lekdijk ong. te Nieuw-Lekkerland zaaknummer Z-24-441812
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Stoelmatter 41 te Wateringen

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een accu/energieopslag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, kruising Plesmanlaan (N206) en Einsteinweg te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Het aanleggen van een stadswarmteleiding voor het verbinden van een piek- en backupvoorziening (PBU Leiden) met het bestaande warmtenet.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-04-18] er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS regulier Dorpsstraat 34 tot en met 34c en enkele andere percelen Aarlanderveen

[Gepubliceerd: 2024-04-18] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS regulier Nieuwe Gouwe O.Z. 40 (fase 1 en 2) Gouda

[Gepubliceerd: 2024-04-18] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Houweling Holding B.V. 2087816

[Gepubliceerd: 2024-04-18] GS hebben besloten vergunning te verlenen inzake onderdelen verandering milieu, bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Nassaukade te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-18] Besloten is een vergunning te verlenen voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van duurzame klimatisering van een nieuwe stadswijk.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 69A te Sliedrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-18] Geeft kennis van de ontvangst op 28 februari 2024 van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet. De aanvraag betreft het wijzigen van de op 21 februari 2020, kenmerk ODH-2019-00099557, verleende vergunning i.v.m. het niet meer noodzakelijk omdraaien van de bronnen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Heineken Netherlands Supply B.V. 2382584

[Gepubliceerd: 2024-04-18] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsen bestaande loods voor opslag steigermaterialen op bestaande ondergrond.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Koekamp te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-04-18] Besloten is een ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van sloop-en nieuwbouw werkzaamheden en het verwijderen en herplanten van bomen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, de kades in de Alblasserwaard tussen Alblasserdam en Ottoland

[Gepubliceerd: 2024-04-18] Het incidenteel doden en vangen, het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de heikikker en de rugstreeppad i.v.m. het versterken van de kades.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn een aanpassing aan Substation E28 aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-04-18] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor aanpassing aan substation E28.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N206 Noordwijkerhout, leggen elektriciteitskabels (14257)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N208 Lisse, vervangen gasleiding (13894)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring voor laagspanningskabels in provinciale weg N478 ter hoogte van hmp 10.1 te Bergambacht (2278)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N468 Molenlaan Maasland, leggen kabels (15379)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een laagspanningskabel en het plaatsen van een mantelbuis in en langs provinciale weg N218 (Groene Kruisweg) tussen hmp 9.275 - 9.330 te Zwartewaal (18515)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N209 Bergschenhoek, leggen kabels (15049)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels in trottoir van fietstunnel en een mantelbuis in het fietspad bij het Nico de Regtplein/N218 ter hoogte van hmp 6.75 te Heenvliet (2278)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het behouden van werken en het innemen van een ligplaats, Rijndijk 300 Leiden (13531)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N209 Leeuwenakkerweg Bergschenhoek, leggen kabels (15049)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een laagspanningskabel en het plaatsen van een mantelbuis in en langs provinciale weg N218 (Groene Kruisweg) tussen hmp 9.275 - 9.330 te Zwartewaal (18515)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Hoogheemraadschap van Delfland

[Gepubliceerd: 2024-04-17] GS hebben besloten omgevingsvergunning dd 6-1-2009 te wijzigen conform aanvraag en ambtshalve te wijzigen door er nieuwe voorschriften aan te verbinden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van laagspanningskabels bij rotonde Groene Kruisweg ter hoogte van hmp 9.4 te Zwartewaal (18514)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een gasleiding nabij Wateringseweg 4 (N464) in Poeldijk. (19999)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (2350274)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] GS hebben voornemen vergunning te wijzigen inzake voorschrift 6.9.3 inzake wijze van bemonstering, analyse en meting van stof CxHy in rookgas van diverse emissiepunten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het tijdelijk innemen van een ligplaats in het Rijn-Schiekanaal te Leiden (15478)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het stremmen van de scheepvaart op de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn (13434)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voornemen toestemming voor beschikking ernst, spoed en saneringsplan ZH053100041 op de locatie Veersedijk 273 te Hendrik-Ido-Ambacht zaaknummer Z-23-437388

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Voornemen toestemming voor beschikking ernst, spoed en saneringsplan ZH053100041 op de locatie Veersedijk 273 te Hendrik-Ido-Ambacht zaaknummer Z-23-437388
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het opslaan en/of te verwerken van afvalwaterstromen aan de Oude Maasweg 6 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, Ruijgenhil 6 te Melissant

[Gepubliceerd: 2024-04-17] het exploiteren van een paardenfokkerij
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Markweg o.g. Europoort te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Het voornemen bestaat om de aangevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet te verlenen, omdat geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van sonderingen in de Gouwe nabij de spoorbrug Alphen a/d Rijn (12607)

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Het stellen van een maatwerkvoorschrift met betrekking tot de afgassen uit twee parallel geschakelde RTOs aan de Oude Maasweg 4 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-04-17] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van laagspanningskabels bij rotonde Groene Kruisweg ter hoogte van hmp 9.4 te Zwartesluis (18514)

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het vervangen van een bestaande zuurstoftank voor een grotere zuurstoftank, aan de Einsteinweg 101, 2333 CB te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-16] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere omgevingsvergunning met zes weken verlengd voor vervangen bestaande zuurstoftank voor grotere zuurstoftank.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Debijeweg en omgeving te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Besloten is om de geldigheidstermijn van verleende ontheffing te verlengen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Melis Stokelaan 1348 tot en met 1580 en de Leggelostraat 2 tot en met 54 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Besloten is een ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Teding van Berkhoutlaan en Meermanstraat te Delft

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving BUS melding tijdelijk uitplaatsen Meerewijck 57 te Leimuiden

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Het betreft een melding voor de locatie Meerewijck 57 in Leimuiden
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. 2341286

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake herstel tankput 16 en aanleg nieuw leidingwerk richting Jetty 6 en 7.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Cargill Bioindustrial B.V. 2338547

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake vellen van 9 bomen voor watercompensatie langs Hollandsche IJssel.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking AVR-Afvalverwerking B.V. 2393885

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsen 2 containers en 3 gasgestookte noodketels voor een periode van 1 jaar.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Huntsman Holland B.V. (2397418)

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingstermijn met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. 2403930

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake realiseren fundering met daarop installaties.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dieseltank en onderhoud van materieel in de werkplaats op de locatie Rapenburg 1 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-442235

[Gepubliceerd: 2024-04-15] Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dieseltank en onderhoud van materieel in de werkplaats op de locatie Rapenburg 1 te Alblasserdam zaaknummer Z-24-442235
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het vergroten van de bestaande bordes en het realiseren van een hijsbalk constructie aan de Elbeweg 125 te Rotterdam-Europoort (2537180 )

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor vergroten bestaande bordes en realiseren hijsbalk constructie voor locatie aan Elbeweg 125 te Rotterdam-Europoort
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Provincialeweg West 51A te Haastrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-15] het voornemen bestaat om een vergunning niet te verlenen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, havengebied van Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-15] het beschermen van meeuwenpopulaties en voorkoming van graafschade aan industrieterreinen, dijken en taluds met aanwezigheid van de vos
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Lekdijk-West 85a te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-04-15] het voornemen een vergunning te verlenen voor een bestaande melkrundveehouderij
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het recyclen van smeerolie in Europa om winstgevende waarde te leveren en in te spelen op de verwachtingen van klanten voor duurzame producten aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor locatie Botlekweg 121 te Rotterdam, inzake recyclen van smeerolie in Europa
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Kweldamweg 4a te Molenaarsgraaf

[Gepubliceerd: 2024-04-15] Het uitbreiden van een melkrundveehouderij naar 291 melkkoeien en 25 stuks vrouwelijk jongvee en het realiseren van een stal.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het aanleggen van leiding en bouw leidingbrug tussen RTO en scrubber aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-15] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor aanleg leiding en bouw leidingbrug tussen RTO en scrubber.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Uniper Maasvlakte 2515922

[Gepubliceerd: 2024-04-12] GS hebben omgevingsvergunning van rechtswege verleend inzake realiseren ondergronds en bovengrondse leidingen, pompputten met pompen, mosselfilters, warmtewisselaars en schakelgebouw
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Groenendaal 9 A te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Het uitvoeren van twee sonderingen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Overslingeland 19A te Noordeloos

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Het exploiteren van een melkveehouderij.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Middenweg 3 te Noordeloos

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Het exploiteren van een melkveehouderij.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

[Gepubliceerd: 2024-04-12] de ernst en noodzaak van een spoedige sanering is vastgesteld voor de bodemverontreiniging op grond van artikelen 29 en 37 Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-04-11] er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

[Gepubliceerd: 2024-04-11] de ernst en noodzaak van een spoedige sanering is vastgesteld voor de bodemverontreiniging op grond van artikelen 29 en 37 Wbb en er is ingestemd met het saneringsplan op grond van artikel 39 en 40 Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking GKN Fokker Aerospace B.V. 2405043

[Gepubliceerd: 2024-04-11] GS hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor ontwikkeling parkeerdek op bestaande parkeerterrein van hoofdkantoor.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Royal Brinkman 2502956

[Gepubliceerd: 2024-04-11] GS hebben omgevingsvergunning geweigerd inzake wijzigingsaanvraag voor reeds verleende brandscheidingswand met WBDBO van 180 naar WBDBO van 90 minuten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Houweling Holding B.V. 2395630

[Gepubliceerd: 2024-04-11] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake inpandige uitbreiding van showroom.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet Bodembescherming - Dokter Stapenséastraat 6-24 (dorpshart) te Leimuiden

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport en nazorgplan
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen van elektrakabels, het maken van een boogzinker en het verwijderen van een elektrakast (10033)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor leggen van glasvezel langs N444/Leidsevaart tussen hmp 4.5 - 4.9 te Voorhout (13896)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel in de Schrijversdijk/N218 ter hoogte van hmp 16.5 te Brielle (14059)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een steiger in het Paddegat te Woubrugge (6899)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring in vaarweg Rijn-Schiekanaal ter hoogte van Westvlietweg hmp 24.5 te Leidschendam-Voorburg (8647)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezel langs N444/Leidsevaart tussen hmp 4.5 - 4.9 te Voorhout (13896)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen van elektrakabels, het maken van een boogzinker en het verwijderen van een elektrakast (10033)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen van elektrakabels, het maken van een boogzinker en het verwijderen van een elektrakast (10033)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor leggen elektriciteitskabels langs N206 Noordwijkerhout (14257)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N489 Reedijk Heijnenoord, vervangen elektriciteitskabels (6403)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N208 Heereweg Lisse, vervangen gasleiding (13894)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel in de Schrijversdijk/N218 ter hoogte van hmp 16.5 te Brielle (14059)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels in trottoir van fietstunnel en een mantelbuis in het fietspad bij het Nico de Regtplein/N218 ter hoogte van hmp 6.75 te Heenvliet (17194)

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwe tankput 200B aan de Merwedeweg 20 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de uitbreiding van de locaties voor opslag gasflessen aan de Wolgaweg 19 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de vervanging van de bestaande 25KV schakelpanelen aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de vervanging van de bestaande 25KV schakelpanelen aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het verplaatsen van de PGS15-opslagunit en de afvalopslagvoorziening en het vervangen van een cryogene PGS-9-stikstoftank aan de Elbeweg 110 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Hoogstraat 110 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-10] het onttrekken en terug in de bodem brengen van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimatisering van een bibliotheek
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Polderweg 10 te Geervliet

[Gepubliceerd: 2024-04-10] voor het bouwen van een nieuwe stal en het houden van meer melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, tussen Oosteinde, Johan David Zocherstraat en Nieuwe Havenstraat te Voorburg.

[Gepubliceerd: 2024-04-10] het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. de klimatisering van zes woontorens
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Laveibos 2 t/m 218 te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2024-04-10] het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS Gerelaan 1 (voorheen Dorpsstraat 17, nabij Gerelaan 2) te Hazerswoude-Dorp

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, een dijk in en nabij Zevenhoven en Noordeinde

[Gepubliceerd: 2024-04-10] het ophogen van een waterkering met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het vervangen van een tweetal horizontale vaten V1036 en V1037 aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het verwijderen van een oude Tankput aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het aanleggen en in gebruik nemen van een nieuwe inrit aan de Theemsweg 27 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Voor het stoppen van het affakkelen van niet-condenseerbare stoffen zoals waterstof vanuit de propaan opslagtanks aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Neele-Vat Maasvlakte B.V. 2405701

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn voor het op- en overslaan van nog niet eerder vergunde stoffen in bestaande opslagtanks in tankput 9 aan de Oude Maasweg 4 Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding vuurwerkevenement op 26 april 2024 locatie Spuidijk Nieuw-Beijerland

[Gepubliceerd: 2024-04-09] Melding vuurwerkevenement op 26 april 2024 locatie Spuidijk Nieuw-Beijerland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Zuidzijde 63 en 65 te Bodegraven

[Gepubliceerd: 2024-04-09] het voornemen bestaat om een vergunning te verlenen voor het exploiteren van een dierenartsenpraktijk voor paarden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, Hoge Rijndijk 15 te Nieuwerbrug aan de Rijn

[Gepubliceerd: 2024-04-08] het realiseren van twee appartementen en een parkeerplaats met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N468 Molenweg - verleggen kabels (3070)

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Cortgene 2 te Alblasserdam

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Beschikking Waterwet, Cortgene 2 te Alblasserdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Rijnhaven te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Het uitvoeren van renovatie- en sloopwerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, West-Vlisterdijk 14 te Vlist

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Het instemmen met het verzoek voor het gedeeltelijk intrekken van de verleende natuurvergunning
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Tweede Maasvlakte te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Het realiseren van een waterstoffabriek en bijbehorende waterstofbuisleiding.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Walinxweg 3 te Rockanje

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Vlaardingen B.V. 2359250

[Gepubliceerd: 2024-04-04] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsen valbeveiliging tbv veilig betreden tankauto's en plaatsen tijdelijk onderkomen voor NVWA voor 15 jaar.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2323018)

[Gepubliceerd: 2024-04-04] GS hebben ernst en noodzaak spoedige sanering vastgesteld en ingestemd met saneringsplan voor Molendijk 85 te Stad aan het Haringvliet
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring in vaarweg Haagse Trekvliet ter hoogte van hmp 24.96 a te 's-Gravenhage (8680)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van laag- en middenspanningskabels langs de Beijerincklaan nabij rotonde Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen (7295)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor leggen van een laagspanningskabel ten behoeve van een tijdelijke aansluiting ter hoogte van hmp 47.0 langs De Bree in Nieuwerbrug aan den Rijn (6536)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezelkabels en het maken van twee boogzinkers en handholes langs afrit N206, tussen hmp 24.45 a en 24.55 a, te Noordwijk (7362)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring in vaarweg Haagse Trekvliet ter hoogte van hmp 24.96 a te 's-Gravenhage (8680)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het aanleggen van vissenbossen op 8 locaties (3895)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezelhuisaansluitingen langs Haarlemmertrekvaart tot Jaagpad te Oegstgeest (4853)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van glasvezelhuisaansluitingen langs de N444 Haarlemmertrekvaart tot Jaagpad tussen hmp 0.05 en 0.50 te Oegstgeest (4853)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor N489 Reedijk Heijnenoord, vervangen elektrakabels (6403)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor leggen van een laagspanningskabel ten behoeve van een tijdelijke aansluiting ter hoogte van hmp 47.0 langs De Bree in Nieuwerbrug aan den Rijn (6536)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezelkabel langs fietspad Burgemeester Elsenweg, tussen hmp 7.150 en 7.180, te Naaldwijk (6867)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor uitvoeren van bodemonderzoek bij de spoorbrug Alphen aan den Rijn (12607)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Verkeer | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk innemen van een ligplaats in het Rijn-Schiekanaal te Leiden (15478)

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking OCI Terminal Europoort B.V. 1910469

[Gepubliceerd: 2024-04-03] GS hebben vergunning verleend inzake doorvoeren veranderingen ihkv Bunkering Project.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Huntsman Holland B.V.

[Gepubliceerd: 2024-04-03] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake actualisatie ivm herziene conclusies over best beschikbare technieken mbt BBT-conclusies voor organische bulkchemie
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2404916

[Gepubliceerd: 2024-04-03] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake realiseren afmeervoorzieningen in Alexiahaven.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Wilsveen 37 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Het gedeeltelijk intrekken van de op 26 augustus 2014 verleende vergunning met kenmerk ODH-2014-00117468.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Benedenberg 110A te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Verbreden melkveestal en realiseren nieuwe loods voor het wijzigen van de dieraantallen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Koole Tankstorage Minerals B.V. (2355074)

[Gepubliceerd: 2024-04-02] GS hebben voornemen vergunning te wijzigen inzake verzoek om in opslagtanks geen productklassen PGS29 klasse K1 en K2 op- en over te slaan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS regulier Langerakkerweg 29 (voormalige locatie) Schoonhoven

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Neste Netherlands B.V. 2412333

[Gepubliceerd: 2024-04-02] GS hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld inzake tijdelijk aanbrengen actief koolfilters na waterscrubber 10DA-01.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het realiseren en in werking hebben van een SO2 scrubber aan de Theemsweg 20 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-04-02] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor realiseren en in werking hebben van SO2 scrubber.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het kappen van drie bomen aan de Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-04-02] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor kappen 3 bomen op locatie Moezelweg 255 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

RECTIFICATIE Kennisgeving ontwerpbeschikking Uniper Maasvlakte 2256015

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 14 maart 2024 een kennisgeving gepubliceerd met betrekking tot bovengenoemd project.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, Leidse Ring Noord te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Het herontwikkelen van de ringweg om Leiden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, Meije 86 te Nieuwkoop

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Het herontwikkelen van een perceel met de aanwezigheid hierbij van de huismus en dagactieve broedvogels.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Tiendweg-Oost 8 te Ouderkerk aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Het exploiteren van een agrarisch bedrijf en het verbreden van een ligboxenstal (herleefde aanvraag).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, natuurgebied Ruygeborg fase II ten noorden van Simon van Capelweg te Nieuwkoop

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Er is een ontheffing verleend voor het herinrichten en doorontwikkelen van natuurgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking evaluatie bodemsanering (ZH061709163) op de locatie Sportlaan 5 te Strijen zaaknummer Z-24-441645

[Gepubliceerd: 2024-03-29] Toestemming voor beschikking evaluatie bodemsanering (ZH061709163) op de locatie Sportlaan 5 te Strijen zaaknummer Z-24-441645
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Chemours Netherlands B.V. 2326580

[Gepubliceerd: 2024-03-29] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake wijzigen opslaglocatie PPA van APA fabriek naar bestaande PGS 15 opslagvoorziening.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het realiseren van een kade en aanlegvoorzieningen aan de Moezelweg 145 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-03-29] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor realiseren kade en aanlegvoorzieningen tbv activiteiten aan Moezelweg 145 te Rotterdam-Europoort
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het vervangen van een zuurstoftank aan de Einsteinweg 101 te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-03-29] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor vervangen zuurstoftank aan Einsteinweg 101 te Leiden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Air Products Nederland B.V. 2369721

[Gepubliceerd: 2024-03-29] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake vervangen huidige stoom aangedreven compressor door elektrisch aangedreven compressor 2e fase.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor leggen van mantelbuizen bij in- en uitritten voor het leggen van telecom tussen hm 1.6 en 2.2 langs N467 te Naaldwijk (2312)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor leggen van mantelbuizen bij in- en uitritten voor het leggen van telecom tussen hm 1.6 en 2.2 langs N467 te Naaldwijk (2312)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde combi-boring voor datakabels, een waterleiding, een rioolpersleiding en elektrakabels langs de N207 ter hoogte van hmp 29.3 en 29.5 te Boskoop (2214)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Van Iperen B.V. 2408744

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-03-28] er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wbb en nazorgplan op grond van artikel 39d Wbb
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Christiaan de Wetstraat 118 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het slopen van het huidige gebouw en realiseren van een nieuw schoolgebouw met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, E.A. Borgerstraat 61, 71 en 73, Rijnmond 63 t/m 173 en de Sluisweg 88 t/m 96 te Katwijk

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitvoeren van renovatie-en verduurzamingswerkzaamheden aan woningen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 4 t/m 10 (even), Oranjelaan 3 t/m 25 en 29 t/m 63 (oneven) en Oranjelaan 24 t/m 30 (even) te Stad aan t Haringvliet

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan 38 bestaande woningen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Badhuiskade 100 t/m 116 en Marcelisstraat 202 t/m 224 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het na-isoleren van de spouw m.b.v. een hoogwerker met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, A.J. de Graaffstraat, Dominee Montijnstraat, Hobius de Krijgerlaan, Joos Jansestraat, Koninginnelaan en Stoofhoek te Sommelsdijk

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het saneren van diverse woonblokken om ruimte te maken voor nieuwbouw (renovatiewerkzaamheden).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, langs de snelweg A4 bij het recreatiegebied Vlietland te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het plaatsen van zicht- en geluidswerende voorzieningen, o.a. het verwijderen van bosschage en verleggen van een watergang.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Beverwaard te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het uitvoeren van verduurzaming- en onderhoudswerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Koole Tankstorage Minerals B.V. (2355074)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] GS hebben voornemen vergunning te wijzigen inzake verzoek om in opslagtanks geen productklassen PGS29 klasse K1 en K2 meer op- en over te slaan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het wijzigen van de bereiding van ketelvoedingswater aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam (2453956)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd inzake wijzigen bereiding ketelvoedingswater.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het verlagen van het stoomverbruik aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort (2453955)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met zes weken verlengd inzake verlagen stoomverbruik.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Zandvoortselaan 2 - 110 (even), de Kijkduinsestraat 1022 - 1098 (even) en de Katwijkselaan 3 - 47 (oneven) te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan 78 woningen en 30 garageboxen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Lekdijk 81 en 129 te Nieuw-Lekkerland en Noordzij 17A te Oud-Alblas

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het legaliseren van de huidige situatie voor het houden van 68 melkvee, 24 jongvee en 1 stier, door gebruik te maken van drie externe saldeerlocaties.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Verdipark 1-46 te Naaldwijk

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het isoleren van gevels (complex 30502) en de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Kievitsdreef e.o. te Waddinxveen.

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het verduurzamen van woningen met de aanwezigheid hierbij van de huismus, gierzwaluw en vleermuis op locatie.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Chopinplein 1-290 te Schiedam

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het verduurzamen van een wooncomplex met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Schuddebeursedijk te Simonshaven

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het amoveren van het gemaal De Biersum met de aanwezigheid hierbij van de huismus op locatie
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Prins Willem Alexanderhof 20-22 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Sem Dresdenplein 104-145 te Schiedam.

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden aan een wooncomplex met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis op locatie
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Lindenlaan 11 t/m 33 (oneven) te Driebruggen

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het uitvoeren van energetische verbeteringen aan appartementen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, kruispunt Tienvoet met de N217 te Heinenoord

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het herinrichten van een bushaltelocatie en het tijdelijk dempen van een watergang.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Herenoord 10 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het slopen van het huidige schoolgebouw en vervolgens bouwen van een nieuw schoolgebouw met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis op locatie
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Toon Verheystraat 85-177 te Schiedam

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden aan een wooncomplex.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Baljuwdreef 2 t/m 36, De Dreef 4 t/m 58, De Dreef 60 t/m 114, Gravendreef 18 t/m 52, Gravendreef 2 t/m 14, Gravendreef 1 t/m 15, Schependreef 2 t/m 14, Dorpersdreef 21 t/m 35 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Het uitvoeren van sloop-, nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden aan acht wooncomplexen met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het plaatsen van een nieuw Substation/E-house container aan de Zevenmanshaven Oost 67 te Vlaardingen (2514944)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor plaatsen nieuw substation/E-house container.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2409853)

[Gepubliceerd: 2024-03-28] GS hebben ingestemd met saneringsplan voor locatie Hernesseroord / Oosthavendijk 30 te Middelharnis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een gestuurde boring en leggen en hebben van een middenspanningskabel ter hoogte hm 36.060 Zilkerduinweg te Noordwijk (3532)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een gestuurde boring en leggen en hebben van een middenspanningskabel ter hoogte hm 36.060 Zilkerduinweg te Noordwijk (3532)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van telecommunicatiekabels in een bestaande mantelbuis (6667)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen, leggen en hebben van twee laagspanningskabels en het maken van twee boogboringen (10363)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van waterleidingen d.m.v. boogboringen (10462)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een waterleiding (11850)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van telecom in provinciale weg N223 ter hoogte Burgemeester Crezeelaan hm 10.8 (3501)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het stremmen van de scheepvaart op de Oude Rijn (3732)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen van een elektrakabel (12545)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen en hebben van telecommunicatiekabels in een bestaande mantelbuis (6667)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen, leggen en hebben van twee laagspanningskabels en het maken van twee boogboringen (10363)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het d.m.v. van twee boogboringen leggen van twee waterleidingen (10462)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een waterleiding (11881)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen van een elektrakabel (12545)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezelkabel langs fietspad Burgemeester Elsenweg, tussen hmp 7.150 en 7.180, te Naaldwijk (6867)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring in vaarweg Rijn-Schiekanaal ter hoogte van Westvlietweg hmp 24.5 te Leidschendam-Voorburg (8647)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor Molenweg N468 - Deeltraject 1 _ tijdelijke situatie (3070)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor 170000002785 Smidsweg (N489) (3928)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming Beschikking instemmen deelsaneringsplan Industriekade 18 in Sassenheim

[Gepubliceerd: 2024-03-27] het betreft instemmen met deelsaneringsplan
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N489, vervangen middenspanningskabel (3928)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats, Rijndijk 300, Leiden (13531)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het stremmen van de scheepvaart op de Oude Rijn (13434)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats en behoud van een steiger Hoogewaard 72 Alphen aan den Rijn (10825)

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Weerlaan 35a te Hillegom

[Gepubliceerd: 2024-03-27] het verwijderen van 3 oude zieke wilgen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het beperken voor gebruik van fakkel RNX 137 aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam-Maasvlakte

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn de bouw van 2 aparte betonplaatfunderingen ter uitbreiding van de bestaande BVRU U3800A en U38006B aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het bouwen van een afzonderlijke betonplaatfundering voor tank TK1225 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor de omgevingsplanactiviteit voor het project HyCO5 aan de Theemsweg en Merseyweg te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geeft hiermee toestemming voor de omgevingsplanactiviteit voor het project HyCO5 aan de Theemsweg en Merseyweg 3197 KG te Rotterdam-Botlek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Plesmanweg 1-6 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-27] het graven van een pompput en het realiseren van een persleiding
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, De Vang te Alblasserdam.

[Gepubliceerd: 2024-03-27] het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, t Rak, de Kolk, de Zeeg en de Kreek te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-27] het verduurzamen van woningen middels renovatiewerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Kruiskade te Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2024-03-27] het realiseren van een zonnepark met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Air Products Nederland B.V. locatie Botlek 2419570

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Lanxess Chemical B.V. 2408854

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Air Products Nederland B.V. locatie Botlek 2419570

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het realiseren van een tijdelijke opslag loods voor 15 jaar aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht (2454534)

[Gepubliceerd: 2024-03-26] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor realiseren tijdelijke opslag loods voor 15 jaar.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. (2316786)

[Gepubliceerd: 2024-03-26] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake revisie stoomketels KTB1, plaatsing stoomketels op KTB E en tijdelijke gebruik bestaande stoomketels.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Indorama Ventures Europe B.V. 2401236

[Gepubliceerd: 2024-03-26] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake vergroten inname gerecylede PET-flakes, van 40 naar 100 kiloton per jaar.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Marconistraat 16 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Beschikking Waterwet, Marconistraat 16 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Weergang 20 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-03-26] het maken van twee boogboringen t.b.v. een glasvezelverbinding
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Museumpark 40 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-26] het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. de duurzame koeling en verwarming van een hogeschool
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Ringdijk te Zwijndrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-26] het uitvoeren van geotechnisch onderzoek
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor het varen met containerschepen op de Gouwe tussen de Hollandsche IJssel en het Alpherium te Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Toestemming voor het varen met containerschepen op de Gouwe tussen de Hollandsche IJssel en het Alpherium te Alphen aan den Rijn
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Ambachtshof 2 te Nootdorp

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Een vergunning te verlenen voor het plaatsen en installeren van een Energie Opslag Systeem (EOS).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning, Solleveld te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Het uitvoeren van bodemkundig veldonderzoek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit ontbrandingstoestemming vuurwerk De Bijlen te Alphen a/d Rijn

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Besluit ontbrandingstoestemming vuurwerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, projectgebied Verzetshelden 2 te Hoogvliet in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-25] het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Westdijk 6a te Dirksland

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Beschikking Wet natuurbescherming, Westdijk 6a te Dirksland
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Wieldrechtseweg 50 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-25] het uitbreiden van een tankpunt met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Rijnland Route te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de buizerd, het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Rotterdamseweg 248-254 te Delft

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Het voornemen bestaat om een vergunning niet te verlenen omdat geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het fabriceren van EPS-producten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publicatie ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, De Limes te Oegstgeest

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Het niet verlenen van een vergunning voor het oprichten van een nieuw laboratorium en kantoorgebouw wegens de afwezigheid van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking evaluatierapport bodemsanering ZH052301498 op de locatie Buitendams 221, 223 en 235 te Hardinxveld-Giessendam zaaknummer Z-24-440626

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Toestemming voor beschikking evaluatierapport bodemsanering ZH052301498 op de locatie Buitendams 221, 223 en 235 te Hardinxveld-Giessendam zaaknummer Z-24-440626
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2180352

[Gepubliceerd: 2024-03-22] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding bestaande staalconstructie tbv bediening enkele kleppen op nieuw hoger gelegen bordes.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Exxonmobil Chemical Holland B.V. 2406558

[Gepubliceerd: 2024-03-22] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor wijziging brandcompartimentering kantoorgebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Royal Brinkman (2502956)

[Gepubliceerd: 2024-03-21] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure ontvangen voor wijzigingsaanvraag voor brandscheidingswand.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, langs de A29, nabij Bommelskoussedijk 64 A te Klaaswaal

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Het kappen van een zieke boom met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Liquin Terminal Botlek B.V. 2406750

[Gepubliceerd: 2024-03-21] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsen staalconstructie, bordes, leidingbrug en betonnen vloeren en fundaties.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Kerkstraat 25 te Poortugaal

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Kennisgeving ontvangen voor het verwijderen van een dode perenboom en de aanwezigheid hierbij van de steenmarter.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Gerard Kellerstraat 13 A te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Het uitbreiden van zolderverdieping middels het plaatsen van dakopbouw in achtergevel met aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Nieuwlandse Molenpad, Kapitelland, Vergulde Draekweg en Prins Hendrikweg in Hoek van Holland te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Een kennisgeving ontvangen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan energie infrastructuur.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Kievietslaan 58 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Het kappen van bomen met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving toestemming voor de oprichting van een nieuwe waterstoffabriek (HyCO5) aan de Merseyweg 8 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-03-21] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake verplaatsing HyCO5 bouwtechnisch aan Merseyweg 8 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. 2400870

[Gepubliceerd: 2024-03-21] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake op- en overslag van het product UCO.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, tussen Katwijk en Leiden

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Een vergunning te verlenen voor het aanleggen van een HOV-busbaan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van verwijsborden (10792)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een boogboring langs Groene Kruisweg tussen hm 4.430 en 4.470 te Geervliet (2213)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een boogboring langs Groene Kruisweg (2213)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van verwijsborden (10792)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het behouden van werken en innemen van een ligplaats, Hoogewaard 102a Koudekerk aan den Rijn (8615)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van telecom in provinciale weg N223 ter hoogte Burgemeester Crezeelaan (3501)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een steiger in het Paddegat (6899)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten en gebruik van een tijdelijk werkterrein langs de N210 (4425)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het inrichten en gebruik van een tijdelijk werkterrein langs de N210 (4425)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor ligplaats pleziervaartuig Hoogewaard 72 Koudekerk aan den Rijn (10825)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van middenspanningskabels middels gestuurde boringen bij Smitsweg 3 te Klaaswaal (5347)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een gestuurde combi-boring ten behoeve van netbeheerders langs de N207 te Boskoop (2214)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van telecommunicatiekabels in een bestaande mantelbuis (6667)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen, leggen en hebben van twee laagspanningskabels en het maken van twee boogboringen (10363)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van waterleidingen d.m.v. boogboringen (10462)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een waterleiding (11850)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een waterleiding (11881)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van middenspanningskabels middels gestuurde boringen bij Smitsweg 3 te Klaaswaal (5347)

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shin-Etsu PVC B.V.

[Gepubliceerd: 2024-03-20] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake implementatie herziene conclusies over best beschikbare technieken mbt BREF voor productie grote hoeveelheden organisch-chemische producten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Gouwelandenlaan te Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Het bouwen van een hotel met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Heemskerkstraat, Kempenaerstraat en Talmastraat te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden en nieuwbouw van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, perceel ten oosten van de Achterweg te Noordwijk.

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Ontheffing voor de rugstreeppad i.v.m. het ontwikkelen van de woonwijk Offem Zuid.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (2382444)

[Gepubliceerd: 2024-03-19] GS hebben voornemen vergunning ambtshalve te wijzigen inzake AV- en AO/IC beleid.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Kryptonstraat 200 te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2024-03-19] Het actualiseren m.b.t. tot de omgang met zeer zorgwekkende stoffen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Kievitsweg 123 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-03-19] Het uitvoeren van drie boringen t.b.v. het aanleggen van glasvezel.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Schieweg 5-9C te Delft

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Het instemmen met het ingediende saneringsverslag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Johan de Wittstraat 41-45 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Het instemmen met een saneringsplan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Handboog 1-8, Kruisboog 1-8, Marathon 11-63, Schuttersveld 1-12 en Sportsingel 18-25 te Krimpen aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden en het energetisch verbeteren van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking saneringsplan Oranjelaan 21 / Juliana van Stolberglaan 1-3 in Waddinxveen

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Beschikking ernst/spoed en saneringsplan regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor een wijziging van de begrenzing aan de Maasvlakteweg 991 te Rotterdam-Maasvlakte (2492740)

[Gepubliceerd: 2024-03-15] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor Maasvlakteweg 991 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor een wijziging van de begrenzing aan de Maasvlakteweg 991 te Maasvlakte Rotterdam (2492737)

[Gepubliceerd: 2024-03-15] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor locatie Maasvlakteweg 991 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de uitbreiding van de bestaande pompplaats 7 aan de Petroleumweg 56 te Rotterdam-Vondelingenplaat (2494124)

[Gepubliceerd: 2024-03-15] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor Petroleumweg 56 te Rotterdam inzake uitbreiding bestaande pompplaats 7
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (2420987)

[Gepubliceerd: 2024-03-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake realiseren staalconstructie met bordes en leidingbrug.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Nicolaas van Puttenstraat e.o. te Goudswaard

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis i.v.m. het renoveren van 118 woningen, verdeeld over 25 woonblokken.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Alco Energy Rotterdam B.V. (2061505)

[Gepubliceerd: 2024-03-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake realiseren en gebruik extra opslagloods voor DDGS en aanpassen bestaande opslagloods voor DDGS voor efficienter gebruik loods.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Uniper Maasvlakte 2256015

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. 2318260

[Gepubliceerd: 2024-03-14] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake transitie brandstofmarker DyeGuard Red MCGY naar DyeGuard MC Red 3034.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Pieter Postlaan 6 te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Het plaatsen van een transformatorstation.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Schieweg 9 te Delft

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Het gedeeltelijk slopen en plaatsen van nieuwe fundamenten in een fabriekshal.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, strandje Twins en Punt West te Ouddorp, te Goeree-Overflakkee

[Gepubliceerd: 2024-03-14] het voornemen bestaat om een vergunning te verlenen voor het herinrichten van strandje Twins en Punt West.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2356748)

[Gepubliceerd: 2024-03-14] GS hebben ingestemd met evaluatieverslag voor 's-Gravenweg 347 te Capelle aan den IJssel.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor leggen van elektriciteitskabels en het verwijderen van een elektriciteitskabel d.m.v. open ontgraving (6436)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van werken en innemen van een ligplaats, Hoogewaard 102a Koudekerk aan den Rijn (8615)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een telecomkabel (7822)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van elektriciteitskabels en het verwijderen van een elektriciteitskabel d.m.v. open ontgraving (6436)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een telecomkabel (7822)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Brenntag Zwijndrecht B.V. 2069520

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Fokker Aerospace B.V. 2029441

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Synres B.V. 2333897

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een betonconstructie langs de N496 (5809)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een mechanische boring (4423)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een mechanische boring (4423)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van handholes en een mantelbuis en leggen telecomkabel (6568)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het lokaliseren en repareren van een ov-kabel (9703)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van handholes en een mantelbuis en leggen telecomkabel (6568)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het lokaliseren en repareren van een ov-kabel (9703)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Bnext.nl Rotterdam B.V. (2378088)

[Gepubliceerd: 2024-03-13] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake actualisatie voorschriften omgevingsvergunning mbt omgang ZZS en actualiseren AV en AO/IC.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Jewometaal Stainless Processing B.V.

[Gepubliceerd: 2024-03-13] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake actualisatie voorschriften omgevingsvergunning mbt omgang ZZS en actualisatie AV en AO/IC.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor de bouw van een nieuwe fundering en staalconstructie aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Prinses Beatrixlaan 400 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-13] het uitbreiden van het bestaande datacenter
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Westeindseweg 20 te Zoeterwoude

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Het houden van melkkoeien en jongvee
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Dokter Van der Stamstraat 1 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Het realiseren van een open bodemenergiesysteem t.b.v. de duurzame koeling en verwarming van een kantoorgebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Omgevingswet, Boomaweg 22 te Monster

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Het realiseren van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van het duurzaam koelen en verwarmen van een kassencomplex.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het nemen van maatregelen voor geluidreductie op de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem zaaknummer Z-23-437803

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het nemen van maatregelen voor geluidreductie op de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem zaaknummer Z-23-437803
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. 2394296

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Grondbank IJsselmonde B.V.

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben besloten de vergunning te wijzigen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Benoeming lid van de provinciale staten van Zuid-Holland

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Benoeming lid van de provinciale staten van Zuid-Holland
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Spartapark Noord 1 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Beschikking Waterwet, Spartapark Noord 1 te Rotterdam
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Schenkkade 1A te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Het actualiseren van de vergunning vanwege herziene richtlijnen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Lyondell Chemie Nederland B.V. 2391430

[Gepubliceerd: 2024-03-12] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsen twee betonnen prefab instrumentenunits en aanpassen bestaande leidingbrug.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2411277

[Gepubliceerd: 2024-03-12] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake bouw betonnen fundatie voor pomp en plaatsen stalen leiding ondersteuningen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, Rijksstraatweg 3 te Zwammerdam

[Gepubliceerd: 2024-03-11] het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het vervangen van de klimaatinstallatie van gebouw 32 aan de Rijksstraatweg 31 te Sassenheim (2489456)

[Gepubliceerd: 2024-03-11] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor vervangen klimaatinstallatie gebouw 32
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Nassaustraat 4 t/m 66 (even) te Numansdorp

[Gepubliceerd: 2024-03-11] Beschikking Wet natuurbescherming, Nassaustraat 4 t/m 66 (even) te Numansdorp
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Julialaantje 40 te Rijswijk

[Gepubliceerd: 2024-03-11] bodemsanering
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van project Aurora aan de Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 te Vlaardingen (2489556)

[Gepubliceerd: 2024-03-11] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw project Aurora op locatie Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 te Vlaardingen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een betonfundatie voor pomp J301 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort (2491253)

[Gepubliceerd: 2024-03-11] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw betonfundatie voor pomp J301.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Vopak Terminal Europoort B.V. (2332172)

[Gepubliceerd: 2024-03-11] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd inzake vervanging T-0607
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Neste Netherlands B.V. 2267469

[Gepubliceerd: 2024-03-11] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake plaatsing gasontvangstgebouw in samenwerking met Gasunie
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. (2364024)

[Gepubliceerd: 2024-03-11] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Lanxess Chemical B.V. 2409531

[Gepubliceerd: 2024-03-08] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake vergroting gasbuffer voor biogas uit ANZI.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Service Terminal Rotterdam B.V. 2314688

[Gepubliceerd: 2024-03-08] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor vullen opslagtanks T103, T104, T105 en T106 vanuit tankwagens.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Sophiastraat 34 tot en met 38 (even) en de Berkelstraat 183 tot en met 191 (oneven) te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-08] Het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus i.v.m. het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een ov-kast en het leggen van een elektriciteitskabel (3666)

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Tesselschadelaan 2 t/m 40 en 44 t/m 124, Roemer Visscherstraat 3 t/m 83, Van Baerlestraat 3 t/m 69, Hoogvlietstraat 2 t/m 82, Rotgansstraat 2 t/m 68 en 3 t/m 69, Melis Stokelaan 314 t/m 354 en 356 t/m 436, Jan Luykenlaan 1 t/m 39 en 43 t/m 123 en Moerweg 11 t/m 169 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Ypenburgse Boslaan 2 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Het wijzigen van verleende vergunning i.v.m. uitbreiding van systeem met 1 extra doublet.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Simonsstraat e.o. te Delft

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden, het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van nieuwbouw met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Krispijnseweg 105 t/m 205 oneven te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan drie woonblokken met aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Westerstraat 13 t/m 51 (oneven) en Frank van Borselenstraat 2 t/m 24 (even) en 1 t/m 15 (oneven) te Sassenheim

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan woningen (complex 5013) met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Middenhof (grenzend aan de Meidoornsingel, Teldersweg, Krabbestraat en de Blécourstraat) te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Het uitvoeren van renovatie-, sloop- en verduurzaamheidswerkzaamheden, het kappen van enkele bomen en het bouwen van nieuwbouw met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Wetering Oost 7B te Lekkerkerk

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Kennisgeving van een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van een stal en uitbreiding in dieraantallen naar 240 melkvee en 125 jongvee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. 2376364

[Gepubliceerd: 2024-03-07] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor onderhoud en vervanging steiger waaronder tros- en afmeerpalen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Prins Frederiklaan te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Een aanvraag Omgevingsvergunning ten behoeve van het wijzigen van de op 22 oktober 2010, kenmerk PZH-2010-213794947, verleende vergunning i.v.m. het toestaan van een koude-overschot.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2382308)

[Gepubliceerd: 2024-03-07] GS hebben ingestemd met saneringsplan voor Heerendijk 17-19 te Oude-Tonge
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2447323)

[Gepubliceerd: 2024-03-07] GS hebben ingestemd met evaluatieverslag voor IJsdans (openbare weg) te Capelle aan den IJssel.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een mantelbuis en maken lasgat (1951)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor leggen en hebben van een drinkwaterleiding Provincialeweg Oost 131 a, Haastrecht (1783)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor verwijderen en leggen en hebben van elektriciteitskabels De Vlashoven 43 A Noordwijkerhout (2014)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor verwijderen en leggen en hebben van elektriciteitskabels bij de s-Gravendamseweg, ter hoogte van hm 26.9 te Noordwijkerhout (2014)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor verwijderen van een laagspanningskabel langs de Kleidijk, Oostvoorne (1024)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel langs provinciale weg N218 te Oostvoorne (1024)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het adopteren van de rotonde in de provinciale weg N211 (5017)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor Middel Broekweg 115 en 117 Honselersdijk 1 (4060)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een telecommunicatiekabel middels een boogzinker in de Haarlemmertrekvaart (3697)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het adopteren van een rotonde in de provinciale weg N443 (3796)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een handhole en het leggen van een telecommunicatiekabel (2938)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een ov-kast en het leggen van een elektriciteitskabel (3666)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een glasvezelkabel in provinciale weg N444, plaatselijk bekend als Haarlemmertrekvaart, tussen hmp 0.4 en 0.5 te Oegstgeest (3697)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het leggen van een distributieleiding langs de Maasdijk, tussen hmp 3.9 en 4.9, zuidwestzijde, te Maasdijk (1784)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een gasleiding in de N466 te Honselersdijk (4060)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een lasgat en het leggen van een telecomkabel (8515)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een betonconstructie langs de N496 (5809)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een lasgat en het leggen van een telecomkabel (8515)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een handhole en het leggen van een telecommunicatiekabel (2938)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor leggen kabels langs N210 te Bergambacht (1949)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een tijdelijke kantorenloods aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor restauratie werkzaamheden aan het Groote Kantoor aan de Alexander Fleminglaan 1 te Delft

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het opslag van beperkte hoeveelheid waterstofperoxide aan de Mozartlaan 3 te Maassluis

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor vaarwegstremming PEiL en PEiK 2024 (6799)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publicatie beschikking Wet natuurbescherming, Museumpark te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Het uitvoeren van renovatie- en verbouwingswerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Prunuslaan 25 te Dordrecht.

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Een ontheffing is verleend voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor N220 Maasdijk 14 's-Gravenzande (1123)

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Het herontwikkelen van een woonzorgcentrum en het omliggende gebied met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Hortuslaan en Westerstraat te Sassenheim

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Het slopen van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het nemen van maatregelen voor geluidreductie op de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem zaaknummer Z-23-437803

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Aanvraag vergunning voor het nemen van maatregelen voor geluidreductie op de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem zaaknummer Z-23-437803
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet bodembescherming, Poelkade nabij 20-40 te 's-Gravenzande

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Het voornemen om in te stemmen met een saneringsverslag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wet bodembescherming slootdemping tussen perceel 5 en 6 in Braassemerland fase 4/5 in Roelofarendsveen

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Air Products Nederland B.V. 2419570

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Vopak Terminal Europoort B.V. 2382377

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn het plaatsen van nieuw leidingwerk, nieuwe pompen en enkele nieuwe constructies bij tank TK9 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn en omgevingsplanactiviteit voor het project HyCO5 aan de Theemsweg en Merseyweg te Rotterdam-Botlek

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Houweling Holding B.V. 2395630

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor Beschikking evaluatierapport bodemsanering ZH069401566 op de locatie Nieuwe Veer 71 te Streefkerk zaaknummer Z-24-440077

[Gepubliceerd: 2024-03-04] Toestemming voor Beschikking evaluatierapport bodemsanering ZH069401566 op de locatie Nieuwe Veer 71 te Streefkerk zaaknummer Z-24-440077
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het plaatsen van een nieuw Substation/E-house container aan de Zevenmanshaven Oost 67 te Vlaardingen (2472865)

[Gepubliceerd: 2024-03-04] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor plaatsen nieuw substation/E-house container voor Zevenmanshaven Oost 67 te Vlaardingen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor bouwkundige en constructieve aanpassingen aan het substation E28 aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat (2471012)

[Gepubliceerd: 2024-03-04] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouwkundige en constructieve aanpassingen aan substation E28 voor vervangen hoogspanning schakelapparatuur.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het plaatsen van een FRTO aan de Torontostraat 20 te Rotterdam-Botlek (2476238)

[Gepubliceerd: 2024-03-04] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake plaatsen FRTO op locatie Torontostraat 20 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor ompakactiviteiten aan de Merwedeweg 4 te Rotterdam-Europoort (24805130)

[Gepubliceerd: 2024-03-04] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake ompakactiviteiten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatieverslag Willem Kooistraat ter hoogte van 86 te Hazerswoude-Rijndijk

[Gepubliceerd: 2024-03-04] Beschikking evaluatieverslag regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Spoorlaan 12 te Zwammerdam

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Het opzettelijk verstoren alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het realiseren van een Multifunctionele Accommodatie.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, woningcomplex Denenburg, het Kleine Loo 91 tot en met 345, Vlamenburg 1 tot en met 37 en Denenburg 162 tot en met 234 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden aan woningen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, IJssellaan te Ouderkerk aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Het verwijderen van opslagloodsen en het realiseren van nieuwbouw woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Parklaan 5 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Het aanleggen van een verticale bronbemaling in een grondwaterbeschermingsgebied.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Glasfabriek B.V. 1521458

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning in te trekken
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking evaluatie bodemsanering ZH064200030 op de locatie Lindtsedijk 100 Zwijndrecht zaaknummer Z-23-433265

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Toestemming voor beschikking evaluatie bodemsanering ZH064200030 op de locatie Lindtsedijk 100 Zwijndrecht zaaknummer Z-23-433265
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2388814)

[Gepubliceerd: 2024-02-29] GS hebben ernst en noodzaak spoedige sanering vastgesteld en ingestemd met saneringsplan voor Olivier van Noortlaan 120 te Vlaardingen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Van Beverningkstraat 1, Van Bleijswijkstraat 1 en 3 en Van Limburg Stirumstraat 20 te Vlaardingen

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besloten is om de geldigheidstermijn van de op 22 maart 2022, kenmerk ODH229591, verleende ontheffing te verlengen tot 31 januari 2027.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, ten oosten van de Rijksstraatweg en ten noorden van de Amnesty Internationallaan te Hellevoetsluis

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS regulier Provincialeweg 30a te Gouda

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Absveen 1 t/m 29 en Groenewege 41 t/m 49 en 108 t/m 116 te Noordwijkerhout

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen in de gemeente Hoeksche Waard

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor de realisatie en gebruik van een fietspad.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, provincie Zuid-Holland

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besloten is om een ontheffing te verlenen voor het beheer van konijnen ter voorkoming van schade op specifieke locaties.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2398266)

[Gepubliceerd: 2024-02-29] B&W hebben ernst en noodzaak spoedige sanering vastgesteld en ingestemd met saneringsplan voor Mackayplein 1-5 (hoek Industrieweg) P.J. Troelstraweg 1 te Maassluis
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Meer- en Geerweg 1 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Een aanvraag ontvangen betreft het slopen/renoveren van verschillende bijgebouwen op een planlocatie en het kappen van een boom met de aanwezigheid hierbij van de steenuil.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen distributiewaterleiding N220 hmp 3.9-4.9 (1784)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het adopteren van zes rotondes (6370)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het vervangen van een gashuisaansluiting en het plaatsen van een hogedrukhuisaansluitset langs de N466, Middel Broekweg te Honselersdijk (1255)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van vlaggenmasten (7063)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen en hebben van laagspanningskabels langs de Groene Kruisweg, Hellevoetsluis (991)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van werken en innemen ligplaats Steekterweg 170 te Alphen aan den Rijn (6634)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het verwijderen en leggen en hebben van laagspanningskabels langs de Groene Kruisweg, Hellevoetsluis (991)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van vissenbossen op 8 locaties (3895)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van vlaggenmasten (7063)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een mantelbuis en maken van een lasgat (1951)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een werk ter hoogte van De Wickelaan 57 te Leidschendam (7294)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Seinpoststraat 149 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-28] het realiseren van een open bodemenergiesysteem voor de verwarming van een zwembad en een sportcomplex
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor wijziging inperkingsniveau Lab 6 gebouw 701 aan de Alexander Fleminglaan 1 te Delft

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Pegasusweg 14 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-02-28] het uitvoeren van renovatie- en bouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Mijnbouwstraat 120 te Delft

[Gepubliceerd: 2024-02-28] het verlagen van debieten en het toestaan van gewijzigde hydrologische en hydrothermische effecten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het maken van een werk ter hoogte van De Wickelaan 57 te Leidschendam (7294)

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Bachlaan 21 te Voorschoten

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Het wijzigen van een vergunning i.v.m. het toestaan van een koude-overschot en het wijzigen van de seizoensdebieten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Oude Spoorbaan te Leiderdorp

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Het verlengen van de geldigheidstermijn van de op 3 juli 2023, kenmerk ODH639229, verleende vergunning tot 31 oktober 2027.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Spui, Nieuwdorp en Spuiplein te Middelharnis

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden van een woning en bijgebouwen en de bouw van 23 nieuwbouwwoningen en parkeerplaatsen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Gunvor Energy Rotterdam B.V. 2409526

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Gaagweg 36A te Schipluiden

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Het wijzigen van aanwezig veebestand.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Stoelmatter 41 te Wateringen

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Het plaatsen van accu/energieopslag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het verrichten van milieu- en bouwactiviteiten op de locatie Kerkeplaat 1 Dordrecht zaaknummer Z-23-437766

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Aanvraag vergunning voor het verrichten van milieu- en bouwactiviteiten op de locatie Kerkeplaat 1 Dordrecht zaaknummer Z-23-437766
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het verrichten van milieu- en bouwactiviteiten op de locatie Kerkeplaat 1 Dordrecht zaaknummer Z-23-437766

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het verrichten van milieu- en bouwactiviteiten op de locatie Kerkeplaat 1 Dordrecht zaaknummer Z-23-437766
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor een onderhoudsbeurt aan allerlei installaties ten behoeve van het upgraden of vervangen van de huidige installaties aan de d'Arcyweg76 te Rotterdam-Europoort (2453956)

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake onderhoudsbeurt aan allerlei installaties tbv upgraden of vervangen huidige installaties.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het toevoegen van producten aan de stoffenlijst aan de Oude Maasweg4 te Rotterdam-Botlek (2465300)

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake toevoegen producten aan stoffenlijst.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor Advanced Recycling aan de Botlekweg121 te Rotterdam-Botlekv(2461298)

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake advanced recycling.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een externe server ruimte aan de Moezelweg255 te Rotterdam-Europoort (2460820 )

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw externe server ruimte.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor pompfundaties voor P1001A_PP en P1001B_PP aan de d'Arcyweg76 te Rotterdam-Europoort (2453955)

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake pompfundaties voor P1001A_PP en P1001B_PP
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Ashland Industries Nederland B.V. (2416974)

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking MSO Circulair B.V. 2039102

[Gepubliceerd: 2024-02-26] GS hebben besloten vergunning te verlenen en maatwerkvoorschriften te verbinden mbt bodem en geur voor ingebruikname spuitcabine.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-26] het slopen van bestaande bebouwing en het realiseren van nieuwbouwwoningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Buitenhavenweg te Schiedam

[Gepubliceerd: 2024-02-26] voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem voor de klimatisering van verschillende gebouwen/gebouwclusters
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning plaatsen tijdelijke routebordjes, N208/N442 (4424)

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Omgevingsvergunning plaatsen tijdelijke routebordjes, N208/N442 (4424)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Koninginnewijk te Poortugaal

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het energetisch verbeteren van 99 woningen en de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Middelweg 50 te Nieuw-Lekkerland

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Generaal Swartlaan e.o. te Rijswijk

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het verlengen van de geldigheidstermijn van de op 12 juni 2020 verleende ontheffing met kenmerk ODH-2020-00071781.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Windgatseweg 11 te Rockanje

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het slopen van een vervallen woning en vervolgens realiseren van nieuwbouw op de locatie met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, complex 1, 3 en 6 Rozensteinstraat/Zonneveldweg te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2024-02-26] het uitvoeren van grootschalige werkzaamheden aan woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Te Werve-Oost te Rijswijk

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het uitvoeren van sloop en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Kepler-Zuid Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Forellendaal 600 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Aaltje Noordewierstraat 205 t/m 379 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-26] het renoveren en verduurzamen van woningen met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het realiseren van een tijdelijke opslag loods aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht (2454534)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor realiseren tijdelijke opslag loods.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van een afzonderlijke betonplaatfundering voor tank TK1225 aan de d'Arcyweg76 te Rotterdam-Europoort (2451143)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw afzonderlijke betonplaatfundering voor tank TK1225
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 aparte betonplaatfunderingen ter uitbreiding van de bestaande BVRU U3800A en U38006B aan de d'Arcyweg76 te Europoort Rotterdam (2463411 )

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouw 2 aparte betonplaatfunderingen ter uitbreiding bestaande BVRU U3800A en U38006B
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het plaatsen van een CFFP-analysator en een pomp aan de d'Arcyweg76 te Europoort Rotterdam (2456566)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen inzake plaatsen van CFFP-analysator en een pomp.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V. 2397495

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben omgevingsvergunning is verleend voor productwissel in opslagtanks T716, T717, T718 en T719.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Esso Nederland B.V. (2406553)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor uitbreiding bestaande tankpark.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij B.V. 2261225

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor diverse wijzigingen biobrandstoffenfabriek.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (2420987)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor vervanging bestaande warmtewisselaars E2111A/B
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (2411277)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor bouw nieuwe betonnen fundatie tbv nieuwe pomp.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Yara Vlaardingen B.V. 2352323

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor wijzigen route salpeterzuurleiding.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit storten/dempen afvalstoffen uitgebreid Gemeente Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Besluit storten/dempen afvalstoffen uitgebreid
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Lyondell Chemie Nederland B.V. (2391430)

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes zes weken verlengd voor vervangen 2 analysehuisjes.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Liquin Terminal Botlek B.V. 2366831

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor plaatsen 10-tal keten met tijdelijke instandhoudingstermijn van 15 jaar en verwijdering bestaand veldlaboratorium.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2411573

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake P2103 TAR 25.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2411875

[Gepubliceerd: 2024-02-23] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake E2109 Block Valves.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, naast Delftweg 186 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Het kappen van een boom met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking A&M Recycling B.V. (1710364)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake ambtshalve wijziging voor actualisatie voorschriften omgevingsvergunning mbt omgang ZZS en AV en AO/IC nav LAP3.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2358204)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben ingestemd met saneringsplan voor voorgenomen herinrichting locatie Donckse Bos buitendijks 'het Huys ten Donck' aan Ringdijk te Ridderkerk
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Ashland Industries Nederland B.V. (1424228)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben besloten vergunning te verlenen, inzake onderdelen bouwen en verandering (milieu), en vergunning dd 24-4-2020 gedeeltelijk in te trekken.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Van Hamburg Cleaning B.V. (1435119)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake actualisatie voorschriften mbt omgang ZZS en eisen gesteld aan AV en AO/IC nav LAP3.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Gunvor Energy Rotterdam B.V. (1600676)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben voornemen, vergunning te verlenen inzake revisie wabo vergunning.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking OCI Terminal Europoort B.V. (2254404)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben voornemen vergunning te verlenen inzake aanvraag 2e fase voor onderdeel bouwen project OTE aanvraag bunkeringproject.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Oranjestraat, Fortstraat, Klinkerlandsestraat, Krammerstraat te Herkingen (gemeente Goeree-Overflakkee)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Het uitvoeren van renovatie-, sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming Kloosterwei 102 tot en met 120 (even), 201 tot en met 221 (oneven), 202 tot en met 212 (even) en 301 tot en met 307 (oneven) te Warmond

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden van woningen met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Vopak Terminal Vlaardingen B.V. (2273870)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben voornemen vergunning te verlenen inzake verwarmd op- en overslaan niet-gevaarlijke afvalstoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor Beschikking evaluatierapport bodemsanering (ZH061709149) op de locatie Schenkeldijk 7-11 Strijen zaaknummer Z-22-418612

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Toestemming voor Beschikking evaluatierapport bodemsanering (ZH061709149) op de locatie Schenkeldijk 7-11 Strijen zaaknummer Z-22-418612
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Houweling Holding B.V. (2087816)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben voornemen vergunning te verlenen inzake toezien verruimen mogelijkheden verwerken kunststof verpakkingen te verwerkingen tot grof maalgoed.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het saneren van de gashuisaansluiting en het plaatsen van een hogedrukhuisaansluitset aan de Middel Broekweg 79 in Honselersdijk, N466 (1255)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikkingHoogheemraadschap van Delfland (2347911)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben voornemen omgevingsvergunning dd 6-1-2009 te wijzigen en ambtshalve te wijzigen door er nieuwe voorschriften aan te verbinden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Chemours Netherlands B.V. (2419000)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor vervangen zoutzuurtank P-6213.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor het uitbreiden van stalen bordesconstructie met laadarm TAR25 aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Met dit bericht laat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2458154)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben ingestemd met evaluatieverslag voor locatie Westhavenkade 62-74 / Vetteoordsekae 7-15a (Museumkwartier) te Vlaardingen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) (2406166)

[Gepubliceerd: 2024-02-22] GS hebben ernst en noodzaak vastgesteld van spoedige bodemsanering en ingestemd met saneringsplan voor locatie Hoefweg 145-155 te Bleiswijk
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

voor 4390)Omgevingsvergunninghet behouden van een oevervoorziening Rijn ten westen van Leiden(

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op Rijn-Schiekanaal (2380)omgevings

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van een drinkwaterleiding Provincialeweg Oost 131 a, Haastrecht (1783)

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het adopteren van een rotonde (3796)

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het adopteren van een rotonde in de provinciale weg (5017)

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming Simon van Capelweg 10A te Noorden

[Gepubliceerd: 2024-02-21] het betreft de instemming met het ingediende evaluatierapport van een bodemsanering (deelsanering voor graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen)
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het adopteren van zes rotondes in de provinciale weg N208 (6370)

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Goedkeuring gedeputeerde staten van Zuid-Holland van verlenging faunabeheerplanvos Zuid-Holland

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Goedkeuring gedeputeerde staten van Zuid-Holland van verlenging faunabeheerplanvos Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Stompwijkseweg 55A te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Het verlenen van een vergunning voor een agrarisch bedrijf en het vervangen van een reeds genomen besluit.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De Scheysloot 81 in Noordwijk

[Gepubliceerd: 2024-02-20] De aanvraag gaat over het opslaan van handelsgoederen op specifieke locaties binnen de inrichting.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Reym Rotterdam B.V. (2273880)

[Gepubliceerd: 2024-02-20] GS hebben besloten vergunning te verlenen en hebben voornemen voorschriften 5.2.1 t/m 5.26 in te trekken.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, in het Bioscience Park te Leiden

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Het realiseren van een open bodemenergiesysteem.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, t.h.v. Provincialeweg 5 te Bergambacht

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Het leggen van twee laagspanningskabels d.m.v. open ontgraving en twee gestuurde boringen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, bunkercomplex Widerstandsnest 67 HL gelegen in het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Het uitvoeren van herstel- en herontwikkelingswerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Renewi Nederland B.V. (2275501)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] GS hebben besloten vergunning te verlenen inzake wijzigen voorschriften, gesteld in omgevingsvergunning verleend op 21 december 2022
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Air Products Nederland B.V. (2341554)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] GS hebben besloten vergunning te wijzigen inzake toevoegen enkele voorschriften mbt actualisatie Bref LCP (grote stookinstallaties).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Spuiweg 63 tot en met 73 (oneven) te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Het uitvoeren van sloop-nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, De Constant Rebecqueplein 20 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Het ambtshalve aanpassen van een omgevingsvergunning met betrekking tot de onderwerpen externe veiligheid en BBT conclusies.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Beschikking saneringsplan Hoofdstraat 170 en 180-182 te Hillegom.

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoedeisendheid en instemming met het ingediende deelsaneringsplan voor de Hoofdstraat 170 en 180-182 te Hillegom
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor elektra werken N220 Maasdijk 14 's-Gravenzande (1123)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Aanvraag omgevingsvergunning voor elektra werken N220 Maasdijk 14 's-Gravenzande (1123)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor Aanvraag beschikking bodemsanering op de locatie Noordweg 9 Zwijndrecht zaaknummer Z-23-429944

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Aanvraag vergunning voor Aanvraag beschikking bodemsanering op de locatie Noordweg 9 Zwijndrecht zaaknummer Z-23-429944
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voornemen toestemming voor Aanvraag beschikking bodemsanering op de locatie Noordweg 9 Zwijndrecht zaaknummer Z-23-429944

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Voornemen toestemming voor Aanvraag beschikking bodemsanering op de locatie Noordweg 9 Zwijndrecht zaaknummer Z-23-429944
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het behouden van een oevervoorziening Rijn ten westen van Leiden (4390)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Omgevingsvergunning voor het behouden van een oevervoorziening Rijn ten westen van Leiden (4390)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op Rijn-Schiekanaal (2380)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Aanvraag omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op Rijn-Schiekanaal (2380)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor provinciale wegen N208/N442, plaatsen tijdelijke routebordjes (4424)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Aanvraag omgevingsvergunning voor provinciale wegen N208/N442, plaatsen tijdelijke routebordjes (4424)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het hebben en behouden van een steiger in de Oude Rijn (1256)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Omgevingsvergunning voor het hebben en behouden van een steiger in de Oude Rijn (1256)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning leggen kabel N210 Meidoornstraat 3a 2861VH Bergambacht (1949)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Aanvraag omgevingsvergunning leggen kabel N210 Meidoornstraat 3a 2861VH Bergambacht (1949)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op het Rijn-Schiekanaal (2380)

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Omgevingsvergunning voor het belemmeren van de scheepvaart op het Rijn-Schiekanaal (2380)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Shin-Etsu PVC B.V. (2429650)

[Gepubliceerd: 2024-02-16] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor vervanging Quench kolommen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS Immobiel Kerkweg-Oost (voormalig)157 Waddinxveen

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Koole Tankstorage Botlek B.V. (2394296)

[Gepubliceerd: 2024-02-16] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor renovatie tankput 16 voor opslag Esso Base Oil.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking evaluatieverslag en nazorgplan Zusterstraat 11-13 te Gorinchem ZH051209569 op de locatie Zusterstraat 11 - 13 Gorinchem zaaknummer Z-23-435269

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Toestemming voor beschikking evaluatieverslag en nazorgplan Zusterstraat 11-13 te Gorinchem ZH051209569 op de locatie Zusterstraat 11 - 13 Gorinchem zaaknummer Z-23-435269
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking evaluatie BUS Immobiel Dorpsstraat 67a Krimpen aan de Lek

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Beschikking evaluatie BUS regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Vennemeer 21 te Oud Ade

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en nieuwbouwwerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag omgevingsvergunning voor het stremmen van de scheepvaart op de Oude Rijn (3732)

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Lange Voorhout 8 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Het verlenen van een vergunning voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem met n doublet t.b.v. de klimatisering van een gebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, George Maduroplein 1 te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Ontheffing te verlenen voor de verplichting tot herbeplanting op de gronden waarop de velling van bomen en/of struiken heeft plaatsgevonden, ten behoeve van herbeplanting op andere grond (compensatie).
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Chemours Netherlands B.V. (2360721)

[Gepubliceerd: 2024-02-15] GS hebben omgevingsvergunning verleend inzake realiseren nieuwe staalconstructie op bestaande CCR-gebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Lanxess Chemical B.V. (2409531)

[Gepubliceerd: 2024-02-15] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd inzake nieuwe gasbuffer voor ANZI.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Lanxess Chemical B.V. (2408854)

[Gepubliceerd: 2024-02-15] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor tijdelijk gebruik gehuurde stoomketel.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Indorama Ventures Europe B.V. (2401236)

[Gepubliceerd: 2024-02-15] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd inzake verhoging inname PET-flakes
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2407664)

[Gepubliceerd: 2024-02-15] GS hebben ingestemd met evaluatieverslag Wbb voor locatie Adriaan van Heelstraat 19 deelgebied P3 van Fase 2 De Kade te Maassluis.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2394983

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Neele-Vat Maasvlakte B.V. 2405701

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Liquin Terminal TTR B.V. 2409989

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2404916

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 2411473

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Instemming evaluatieverslag Bodemsanering Hoogstraat 132, 2851BK Haastrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Instemming evaluatieverslag bodemsanering
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking nazorgplan regulier Boele te Ouderkerk aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Beschikking nazorgplan regulier
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking saneringsplan bodemsanering Bergambachterstraat 7 te Schoonhoven

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Beschikking saneringsplan bodemsanering
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor beschikking ernst, spoed en saneringsplan Baanhoekweg 4 te Dordrecht DO050502002 op de locatie Baanhoekweg 4 Dordrecht zaaknummer Z-23-437297

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Aanvraag vergunning voor beschikking ernst, spoed en saneringsplan Baanhoekweg 4 te Dordrecht DO050502002 op de locatie Baanhoekweg 4 Dordrecht zaaknummer Z-23-437297
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor beschikking ernst, spoed en saneringsplan Baanhoekweg 4 te Dordrecht DO050502002 op de locatie Baanhoekweg 4 Dordrecht zaaknummer Z-23-437297

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Kennisgeving van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie Baanhoekweg 4 Dordrecht De Provincie Zuid-Holland heeft besloten dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie Baanhoekweg 4 Dordrecht. Ook heeft de provincie besloten dat de sanering wel spoedeisend is.
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Oudelandseweg 3E te Ouderkerk aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het exploiteren van een schapen en rundveehouderij. De locatie betreft Oudelandseweg 3E, 2935 LC te Ouderkerk aan den IJssel .
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BeschikkingWet natuurbescherming, normtraject 25 ten zuiden van Ouddorp

[Gepubliceerd: 2024-02-13] het versterken van een dijktalud
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Waterwet, Violierenweg 1 te Bleiswijk

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. duurzame klimatisering in nieuwe kassen.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking Rijnmond Power Holding B.V. (2269433)

[Gepubliceerd: 2024-02-13] GS hebben voornemen, vergunning te wijzigen inzake voorschriften mbt de nieuw te installeren DLN-branders.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding voor beoordeling melding BUS immobiel bodemsanering op de locatie Baden Powellaan 0 Dordrecht zaaknummer Z-23-437810

[Gepubliceerd: 2024-02-13] De Provincie Zuid-Holland heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding is gedaan voor beoordeling melding BUS immobiel bodemsanering op de locatie Baden Powellaan0 te Dordrecht.
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. (2403930)

[Gepubliceerd: 2024-02-12] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor realisatie betonnen fundatie voor JM catalyst withdraw system.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Exxonmobil Chemical Holland B.V. (2406558)

[Gepubliceerd: 2024-02-12] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor wijziging brandcompartimentering kantoorgebouw
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Meijendel te Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-02-12] ondiepe winningen
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Liquin Terminal Botlek B.V. (2406750)

[Gepubliceerd: 2024-02-12] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor verhogen flexibiliteit logistiek tankput 11.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Omgevingswet, Freesiastraat 21-58 te Berkel en Rodenrijs

[Gepubliceerd: 2024-02-12] het uitvoeren van onderhouds- en isolatiewerkzaamheden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Esso Nederland B.V. (2299915)

[Gepubliceerd: 2024-02-12] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor realiseren CFC project.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Vlietweg 3 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Spuiboulevard 220 te Dordrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. de klimatisering van een nieuw gebouw.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Waterwet, Marconistraat 16 te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Het wijzigen van de op 9 september 2022, kenmerk ODH424833, verleende vergunning m.b.t. een afwijking in de vergunde hydrologische en thermische effecten.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toestemming voor het innemen van een ligplaats met veerpont Oude Wetering (2575)

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag vergunning voor het innemen van een ligplaats met veerpont Oude Wetering (2575)

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Bekendmaking van Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit storten/dempen afvalstoffen uitgebreid Oostkanaalweg ONG, Sectie B 2604 in Ter Aar

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit storten/dempen afvalstoffen uitgebreid
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet natuurbescherming, Dr. Dreeslaan 52 t/m 116 (even), 158 t/m 222 (even) en 264 t/m 328 (even) te Arkel

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Het uitvoeren van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van beschermde diersoorten
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijnChemours Netherlands B.V.2387149

[Gepubliceerd: 2024-02-09] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor realiseren nieuw dustfilter P6203.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Nobian Chemicals B.V. (2401246)

[Gepubliceerd: 2024-02-09] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor leveren gasvormig chloor.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Nobian Chemicals B.V. (2403548)

[Gepubliceerd: 2024-02-09] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor vervangen bluswatervoorziening.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-02-08] er is ingestemd met de uitgevoerde bodemsanering
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING

[Gepubliceerd: 2024-02-08] er is ingestemd met een evaluatieverslag
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit jaarvergunning bijzonder transport Gouwe en de Oude Rijn (2115)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] De provincie Zuid-Holland heeft een vergunning verleend. De provincie Zuid-Holland geeft hiermee toestemming voor een bijzonder transport over de provinciale vaarwegen de Gouwe en de Oude Rijn, met de dubbelwandige tanker 'Independent' naar Schouten Olie B.V. te Alphen aan den Rijn. De vergunning betreft een jaarvergunning van 14 februari 2024 tot en met 14 februari 2025.
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag vergunning voor verplaatsing HyCO5 bouwtechnisch aan de Merseyweg8 te Botlek Rotterdam (2444898)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] GS hebben aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verplaatsing HyCO5 bouwtechnisch aan Merseyweg 8 te Rotterdam.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Neste Netherlands B.V. (2412333)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor aanbrengen actief koolfiler na scrubber.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. (2243530)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] GS hebben omgevingsvergunning verleend voor optimaliseren en ombouwen destillatie-installatie (Unit 6) van PID voor productie SAF.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Huntsman Holland B.V. (2401736)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd voor aanpassing dosering thionylchloride.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Oudelandsedijk 6 te Abbenbroek

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Het realiseren van een nieuwe ligboxenstal en het uitbreiden naar 83 melkvee en 43 jongvee.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlengen proceduretermijn BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (2180352)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] GS hebben proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure met zes weken verlengd.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Veursestraatweg 197 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor een spoedige sanering niet noodzakelijk is.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wet bodembescherming, Veursestraatweg 197 te Leidschendam

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Het instemmen met het saneringsplan.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvraag Waterwet, Nassaukade te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Het realiseren van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van duurzame klimatisering in een nieuwe stadswijk.
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Waterwet, Meijendel te Wassenaar